1. La RAED es constituirà en cinc seccions a raó dels títols doctorals, de les línies d’investigació o de l’àmbit d’activitat dels acadèmics.

Secció Primera: Ciències Socials.
Secció Segona: Ciències de la Salut.
Secció Tercera: Ciències Humanes.
Secció Quarta: Ciències Experimentals.
Secció Cinquena: Ciències Tecnològiques.

2. Serà tasca de les seccions informar sobre els assumptes que la Junta de Govern els remeti, actuar de jurats de qualificació en els concursos de premis i contribuir amb els seus treballs a les finalitats de la RAED. El Reglament de Règim Interior establirà les seves funcions.

3. Cada secció tindrà d’entre els seus membres un president i un secretari, que seran nomenats per la Junta de Govern a proposta del vicepresident 3er.

4. El vicepresident 3er coordinarà el funcionament de les cinc seccions.


tabCienciasSociales

CIÈNCIES SOCIALS

President: NUENO INIESTA, Pedro
Vicepresident: ESTEBAN FERRER, María José

A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V

tabCienciasSalud

CIÈNCIES DE LA SALUT

President: CALVO TORRAS, Maria dels Àngels
Vicepresident: CALLABED CARRACEDO, Joaquín

A
B
C
D
G
H

tabI
tabJ
tabK
L

M
tabN
tabÑ
tabO
P
tabQ
R
S
T
U
V