Click here to learn more


1. La RAED es constituirà en cinc seccions a raó dels títols doctorals, de les línies d’investigació o de l’àmbit d’activitat dels acadèmics.

Secció Primera: Ciències Socials.
Secció Segona: Ciències de la Salut.
Secció Tercera: Ciències Humanes.
Secció Quarta: Ciències Experimentals.
Secció Cinquena: Ciències Tecnològiques.

2. Serà tasca de les seccions informar sobre els assumptes que la Junta de Govern els remeti, actuar de jurats de qualificació en els concursos de premis i contribuir amb els seus treballs a les finalitats de la RAED. El Reglament de Règim Interior establirà les seves funcions.

3. Cada secció tindrà d’entre els seus membres un president i un secretari, que seran nomenats per la Junta de Govern a proposta del vicepresident 3er.

4. El vicepresident 3er coordinarà el funcionament de les cinc seccions.


tabCienciasSociales

CIÈNCIES SOCIALS

President: NUENO INIESTA, Pedro
Vicepresident: ESTEBAN FERRER, María José

A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V

tabCienciasHumanas

CIÈNCIES HUMANES

President: DE BROCÀ TELLA, Salvador
Vicepresident: VILALLONGA VIVES, Mariàngela

A
B
C
tabC

D

E
tabE
F
tabF
G
H
tabH
I
tabI
J
tabJ
K
tabK
L
tabL

M

N
tabN
Ñ
tabÑ
O
tabO
P

Q
tabQ
R
tabR
S

T

U
tabU
V
W
tabW

X
tabX

Y
tabY

Z
tabZ

tabCienciasTecnologicas

CIÈNCIES TECNOLÓGIQUES

President: BAUTISTA VALHONDO, Joaquín
Vicepresident:

A
B
C
D
tabD
E
tabE
F
tabF
G
H
tabH
I
tabI
J
tabJ
K
tabK
L
M
tabM
N
tabN
Ñ
tabÑ
O
P
Q
tabQ
R
S
tabS
T
tabU
V
V
W
tabW
X
tabX
Y
tabY
Z
tabZ