Junta de Govern


La Junta de Govern és l’òrgan al que correspon dirigir i administrar l’Acadèmia per al millor compliment de les seves finalitats, amb sujecció als Estatuts i a la Legislació aplicable.

Estarà integrada pel president, tres vicepresidents, el secretari general, el vicesecretari, el tresorer, el president de l’Institut de Relacions Internacionals i quatre vocals. Tots ells hauran de ser acadèmics de número o emèrits. Qualsevol d’aquests càrrecs tindrà una durada màxima de dos mandats seguits de cinc anys cadascun. D’existir causes objectives i raonades que ho justifiquin, la Junta General podrà aprovar un últim i irrenovable mandat de cinc anys per a un únic membre de de la Junta de Govern que ja hagués complert els dos mandats.

A més dels càrrecs electius que preveu aquest Article, el president podrà designar altres càrrecs quan els consideri adequats per millorar el govern de la RAED o per coordinar les activitats d’un determinat territori. Aquests nomenaments seran sempre revocables pel president i una vegada acomplida la tasca encomenada. En tot cas, s’extingiran en finalitzar el mandat del president que els ha proposat.

Les facultats i atribucions de la Junta de Govern s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l’Acadèmia, sempre que no requereixin, segons els presents Estatuts, autorització expressa de la Junta General.

Si quedés vacant algun càrrec abans de la data prevista per a la seva renovació, la Junta de Govern el proveirà per cooptació entre els acadèmics amb facultats per a això, en el termini de tres mesos. El mandat de l’elegit no serà superior al corresponent al del titular a qui succeís. D’aquesta circumstància caldrà donar compte a la Junta General, en la primera reunió que es convoqui, per al seu referendament.

El president convocarà la Junta de Govern quan ho exigeixen els assumptes de l’Acadèmia i un mínim de quatre vegades l’any. Quedarà constituïda la Junta quan hi assisteixi la meitat més un dels seus membres i per què els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots dels assitents. En cas d’empat el vot del president serà de qualitat.

La convocatòria haurà d’efectuar-se amb set dies d’antel·lació a la celebració. Serà vàlida, no obstant, quan no s’hagi complert el termini esmentat, però els membres que no hi assiteixin l’acceptin per escrit.