Hi haurà dues classes de comissions: permanents i temporals. Les comissions permanents seran tres:

a) La Comissió Executiva. Estarà formada pel president, els vicepresidents, dels quals almenys serà precisa l’assistència d’un d’ells, el secretari general, el tresorer i el president de l’Institut de Cooperació Internacional.

S’ocuparà de la gestió i direcció periòdica de l’Acadèmia i es reunirà cada vegada que el president la convoqui. Actuarà per delegació de la Junta de Govern i donarà compte a aquesta, en la pròxima reunió, de totes les activitats realitzades i acords adoptats.

b) La Comissió de Control de Publicacions. Estarà presidida pel vicepresident 1r i en formaran part uns altres dos acadèmics nomenats per la Junta de Govern. S’ocuparà d’aprovar el contingut dels discursos de recepció dels acadèmics electes, així com dels corresponents discursos de contestació.

Per a això, els citats discursos hauran d’estar en poder d’aquesta Comissió vint dies abans de la celebració d’un acte de recepció. S’ocuparà així mateix del control de tots els textos que es publiquin en el si de la RAED, amb excepció de la revista o periòdic de la RAED, que té la seva pròpia organització i Comitè de redacció.

c) La Comissió d’Admissions. Estarà integrada per cinc acadèmics de número nomenats per la Junta de Govern, entre els quals el secretari general exercirà com a president nat. Elevarà a la citada Junta els seus dictàmens sobre les candidatures a acadèmic de número i d’honor.

Les comissions temporals es constitueixen amb una finalitat determinada, es regiran per les mateixes normes que les permanents i cessaran automàticament quan hagin acomplert la seva missió.

La Junta de Govern designarà el nombre d’acadèmics que hauran de compondre cada comissió.


tabGobiernoInterior

COMISSIÓ EXECUTIVA

PRESIDENT

ROCAFORT NICOLAU, Alfredo


VICEPRESIDENT 1r
AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xabier


VICEPRESIDENT 2n
OLCESE SANTONJA, Aldo


VICEPRESIDENT 3r
CALVO TORRAS, Maria dels Àngels


VICEPRESIDENT 4t
FREIXES SANJUÁN, Teresa


SECRETARI GENERAL
CALAVIA MOLINERO, José Manuel


TRESORER
MARTÍ PIDELASERRA, Jordi


PRESIDENT DE l’INSTITUT DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

CALVO FERNÁNDEZ, José Ramón


COMISSIÓ DE CONTROL DE PUBLICACIONS