L’acadèmic numerari en complir vuitanta anys passa automàticament a la condició d’acadèmic emèrit i deixa lliure la plaça de numerari, conservant, no obstant això, tots els drets, obligacions i prerrogatives que tenia per la seva condició de numerari.