1. La Junta General és l’òrgan suprem de govern de la RAED i en formaran part tots els acadèmics de número i els emèrits.

2. Seran les facultats de la Junta General:

  • Aprovar la gestió de la Junta de Govern.
  • Examinar i aprovar els comptes anuals.
  • Admetre els acadèmics numeraris i d’honor.
  • Elegir tots els càrrecs de la RAED d’acord amb el procediment establert en aquests Estatuts i que no siguin competència d’altres òrgans de l’Acadèmia. Els mandats d’aquests càrrecs seran de cinc anys i admetran reelecció.
  • Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.
  • Modificar els Estatuts, inclòs el canvi de domicili social.
  • Disposar i alienar els béns immobles de la RAED.
  • Dissolució de la RAED.
  • Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan de la RAED.

3. Les reunions de la Junta General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà una vegada l’any, dins dels sis primers mesos d’aquest, i les extraordinàries quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del president, per acord de la Junta de Govern o quan ho sol·liciti un nombre d’acadèmics numeraris que suposi un 25% dels mateixos.

4. Les convocatòries de les Juntes Generals es realitzaran per correu electrònic, expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar.

Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de la Junta en primera convocatòria hauran de mediar almenys 10 dies, podent així mateix fer-se constar si procedeix la data i hora en què se celebrarà la Junta en segona convocatòria, sense que entre una i altra pugui mediar un termini inferior a una hora.

5. Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella una cinquena part dels acadèmics numeraris. I en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents sempre que siguin almenys una desena part dels acadèmics numeraris.

Els acords es prendran per majoria simple dels acadèmics presents, excepte els casos concrets que regulen aquests Estatuts o el Reglament de Règim Interior.