Acadèmics Supernumeraris


1. Tot acadèmic de número podrà sol·licitar, causant-ne baixa i produint vacant, el trasllat a la classe d’acadèmic supernumerari. Tanmateix, s’entendrà que un acadèmic de número opta per passar a supernumerari quan es trobi en qualsevol de les situacions següents:

a) No reunir durant dos anys seguits almenys quatre assistències a les distintes reunions de la RAED.

b) No haver desenvolupat en sessió pública o privada al llarg de tres anys seguits, almenys, una comunicació acadèmica.

c) Haver comunicat a la Junta de Govern la conveniència de ser exonerat dels deures corresponents als acadèmics de número.

d) Haver incomplert el deure de realitzar les aportacions econòmiques previstes a l’Article 37è b) d’aquests Estatuts que hagin estat acordades per la Junta General.

2. Són causes justificants, cadascuna de les quals eximeix de l’aplicació del punt 1 del present Article, les següents:

a) Malaltia que impedeixi la presència a les sessions acadèmiques.

b) Ostentar representació diplomàtica o exercir temporalment funció acadèmica o oficial a l’estranger.

c) Les de força major o altres circumstàncies greus que estimi la Junta de Govern.

d) L’exoneració de les obligacions pròpies per la Junta de Govern.

3. La Junta de Govern proposarà a la Junta General les aplicacions concretes a què doni lloc aquest Article o, si s’escau, manifestarà que no hi ha motius per a això.

4. Els acadèmics supernumeraris podran participar exclusivament en les sessions públiques de la RAED.


 

F
FERRÉ MARTÍ, Josep Maria
FUENTES ARDERIU, Xavier
I
IGLESIAS I GUIU, Xavier ISERN VILABOY, Jordi
L
LIERN CARRIÓN, Vicente
LÓPEZ-NIETO MALLO, Francisco
LUNA SERRANO, Agustín
P
PETITBÓ JUAN, Amadeu PIÑÓN PALLARÉS, Helio
PLA CARRERA, Josep
PLANA CASTELLVÍ, Josep Antoni PUIG TÀRRECH, Armand
R
RIPOL CARULLA, Santiago
RODRIGO ANORO, María José
RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime
ROJAS MARCOS, Luís
RUIZ DOMÈNECH, José Enrique