L’Acadèmia s’estructura en un organigrama funcional que li permet desenvolupar les activitats científiques i acadèmiques per les quals va ser creada.

 


Les seves activitats principals són:

 • Promoure i propagar els avenços de les Lletres, les Ciències, la Salut, les Arts i les Tècniques en les seves diverses manifestacions socials.
 • Mantenir la vinculació dels acadèmics amb la Universitat i servir de nexe entre els doctors d’arreu del món i, de manera especial, d’Espanya i de la Unió Europea, fomentant l’intercanvi cultural.
 • Vetllar pels drets, la dignitat, el prestigi professional i empresarial i altres prerrogatives del títol de Doctor, procurar les millores morals i materials inherents, donar suport a tots els qui aspirin a aconseguir-lo i evitar la intrusió i l’ús indegut dels distintius doctorals.
 • Fomentar la col·laboració científica i l’assistència interprofessionals dels acadèmics i la investigació interdisciplinària.
 • Servir la causa de la pau, mitjançant l’estrenyiment de les relacions de cooperació entre totes les Acadèmies científiques del món.
 • Exercir les funcions consultives, representatives i electorals reconegudes per les lleis.
 • Assessorar i emetre informes als organismes oficials, entitats públiques, corporacions, empreses i entitats, en matèries pròpies de la seva especialitat.
 • Avalar aquelles investigacions científiques que per la seva importància ho mereixin.
 • Assessorar als mitjans de comunicació sobre la veracitat de les informacions científiques i qualsevol altre tipus de publicitat que pogués resultar enganyós.
 • L’organització d’activitats científiques destinades a l’estudi o a la difusió de les disciplines que constitueixen el seu objectiu, en la forma que acordi la Junta de Govern, previ informe de la Secció o Seccions corresponents.
 • La promoció i foment de la investigació mitjançant l’assignació selectiva de premis, recompenses o altres estímuls que impulsin la labor científica, d’acord amb les condicions determinades amb aquesta finalitat per l’Acadèmia.
 • L’establiment i sosteniment de relacions culturals amb altres Corporacions situades a la Unió Europea o fora d’ella, ja sigui directament o per mitjà dels seus Acadèmics Numeraris, Emèrits, d’Honor o Corresponents.
 • L’organització de cicles de conferències públiques, programes de formació, activitats d’extensió acadèmica i de divulgació i, en col·laboració amb una o més universitats, cursos de postgrau, de màster i de doctorat.