ESTATUTS

Recullen, de conformitat amb les exigències legislatives per a la seva creació i reconeixement en el tràfic jurídic, les regles que regeixen la corporació, els seus símbols, composició i vida institucional, així com els deures i les obligacions dels acadèmics.

Els Estatuts de la RAED, d’acord amb les més actuals tendències de transparència i de responsabilitat social, estableixen l’exigència d’un codi ètic que es desenvolupa reglamentàriament.

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORS