RÈGIM JURÍDIC


ESTATUTS

Recullen, de conformitat amb les exigències legislatives per a la seva creació i reconeixement en el tràfic jurídic, les regles que regeixen la corporació, els seus símbols, composició i vida institucional, així com els deures i les obligacions dels acadèmics.

Els Estatuts de la RAED, d’acord amb les més actuals tendències de transparència i de responsabilitat social, estableixen l’exigència d’un codi ètic que es desenvolupa reglamentàriament.

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORS

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

D’acord amb l’article 1r apartat 6 i l’article 20è apartat b dels Estatuts, la Junta de Govern ha aprovat el Reglament de Règim Interior i el Codi Ètic en la seva sessió celebrada el 3 de setembre de 2020.

TEXT DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORS