Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés:  16/03/2015

Discurs d’ingrés: La innovación y el tamaño de la empresa

Discurs de resposta: Dr. José María Gay de Liébana Saludas 

(Lleó, 1941). Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, on ha estat vicedegà de la seva facultat de Ciències Socials i Jurídiques i director del departament d’Economia d’Empresa. Director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació contínua Francisco Tomás y Valiente, ubicat al campus de Colmenarejo de la Universitat Carlos III de Madrid. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, president de l’Institut Internacional de Despeses, membre del Conference Board. Vicepresident i fundador de la Confederació Espanyola de Directius (CEDE). Vicepresident i fundador de l’Associació Espanyola de Comptabilitat Directiva (ACODI). Vicepresident del Consell Directiu de Madrid de l’Associació Espanyola de Directius (AED). President de l’Associació Espanyola d’Executius de Finances. Membre de la Comissió d’Experts que va elaborar el llibre blanc per a la reforma de la comptabilitat a Espanya. Membre del grup de treball per elaborar el nou Pla de Comptabilitat 2007.

President de la Comissió de Comptabilitat de CEDE. Ha impartit classes de Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Despeses i de Gestió des del curs 1966-1967 a les universitats Complutense, Autònoma i Carlos III de Madrid. Ha treballat com a directiu de companyies industrials i comercials i en l’àmbit de l’auditoria i la consultoria d’empreses. Ha publicat diversos treballs de recerca i llibres, entre els quals destaquen: Contabilidad analítica: costes, rendimientos, precios y resultados [Comptabilitat analítica: despeses, rendiments, preus i resultats], Contabilidad de costes y de gestión [Comptabilitat de despeses i de gestió] i realitzats en col·laboració: Modelo práctico de adaptación informática al Grupo 9 del P.G.C.E. [Model pràctic d’adaptació informàtica al Grup 9 del PGCE], Fiscalidad y contabilidad empresarial [Fiscalitat i comptabilitat empresarial], Plan General de Contabilidad [Pla General de Comptabilitat], Costes de investigación y desarrollo [Despeses de recerca i desenvolupament], Cuestiones actuales de contabilidad de costes [Qüestions actuals de comptabilitat de despeses], Comentarios sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad [Comentaris sobre el Nou Pla General de Comptabilitat], Contabilidad de costes y estratégica de gestión [Comptabilitat de despeses i estratègica de gestió], realitzat amb Robert Kaplan, Silvia Meljen i Carlos Jiménez, Introducción a la contabilidad financiera [Introducció a la comptabilitat financera], Las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) [Les normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF)].

L’any 2012 Guía de contabilidad y auditoría [Guia de comptabilitat i auditoria] i l’any 2014, amb el Dr. Alfredo Rocafort i altres, Contabilidad de dirección para la toma de decisiones: contabilidad de gestión y de costes [Comptabilitat de direcció per a la presa de decisions: comptabilitat de gestió i de despeses]. També ha estat nomenat per àmplia votació president de la Junta Directiva del Club de Tenis Chamartín. L’any 2015 va llegir el seu discurs d’ingrés com a acadèmic numerari electe de la Reial Acadèmia de Doctors.