L’Acadèmia està regida per una Junta de Govern, integrada pels següents càrrecs electius: President, tres Vice-presidents, el Secretari General, el Vice-secretari, l’Editor, el Tresorer i els Presidents de les cinc Seccions.

El President reunirà la Junta de Govern quan ho exigeixin els assumptes de l’Acadèmia i un mínim de quatre vegades l’any.

La Junta General elegirà tots els càrrecs de l’Acadèmia d’acord amb el procediment establert al Reglament de règim interior. Els mandats seran de cinc anys i admetran la reelecció.

Si quedés vacant algun càrrec abans de la data prevista per la seva renovació, la Junta de Govern el proveirà per cooptació en el termini de tres mesos i el mandat de l’elegit no tindrà més durada, en el càrrec, que el del titular a qui succeís.

A més dels càrrecs electius que preveu aquest article, el President podrà designar altres càrrecs quan els estimi adients per millorar el govern de l’Acadèmia o per coordinar les activitats de l’Acadèmia en un determinat territori. Aquests nomenaments seran sempre revocables pel President i un cop acomplerta la tasca encomanada i, en tot cas, amb el mandat del President que els ha proposat.

El President de l’Acadèmia assumeix la màxima autoritat directiva de la Corporació i la representarà en les seves relacions amb les Administracions públiques, amb les Corporacions oficials i amb la societat civil.

A un dels Vice-presidents li correspondrà la substitució del President en casos de vacant, absència, malaltia o impediment de qualsevol tipus.

Els Vice-presidents assumiran les funcions que els hi delegui el President i vetllaran per les relacions amb les diverses Seccions.

El Secretari General és el Cap executiu, es fa càrrec del bon funcionament i organització de l’Acadèmia. Dirigirà els serveis de la Corporació i tindrà sota la seva immediata custòdia els llibres i documents de la Secretaria i de l’Arxiu. Estarà auxiliat pel Vice-secretari i, en cas de vacant, absència o malaltia, el substituirà en les seves funcions.


tabPresidente

PRESIDENT
ROCAFORT NICOLAU, Alfredo

tabVicepresidente

VICEPRESIDENT
AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xabier


VICEPRESIDENT
CLARÓS BLANCH, Pedro

tabSecretariaGeneral

SECRETARI GENERAL
SALIDO BANÚS, José Luis


VICESECRETARI
AZNAR ALARCÓN, Juan Pedro

tabEditor

EDITOR
JOU MIRABENT, David

tabTesorero

TRESORER
MARTÍ PIDELASERRA, Jordi

tabPresidentesSecciones

PRESIDENT DE LA SECCIÓ 1ª CIÈNCIES SOCIALS
PONT CLEMENTE, Joan Francesc


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 2ª CIÈNCIES DE LA SALUT
CALVO TORRAS, Maria dels Àngels


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 3ª CIÈNCIES HUMANES
SARANYANA CLOSA, Josep Ignasi


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 4ª CIÈNCIES EXPERIMENTALS
BOSCH NAVARRO, Albert


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 5ª CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES
RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime

tabLetradoAsesor

LLETRAT ASSESSOR
HERNÁNDEZ MORENO, Alfonso

tabAdjuntosPresidencia

ADJUNTS A PRESIDÈNCIA
BIETE SOLÀ, Albert


ADJUNTA A PRESIDÉNCIA
CAMMANY DORR, Rosmarie


ADJUNT A PRESIDÈNCIA
CEBRIÁN DÍAZ, Juan Alfonso


ADJUNT A PRESIDÈNCIA
GIRONELLA COLL, Joaquim


ADJUNT A PRESIDÈNCIA
OÑATE IBÁÑEZ DE NAVARRA, Eugenio

tabInstitutos

INSTITUT D’INVESTIGACIONS INTERDISCIPLINÀRIES

PRESIDENT
CALVO FERNÁNDEZ, José Ramón


SECRETARI
MARTÍ PIDELASERRA, Jordi

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish