Les Comissions són els òrgans als quals se’ls encomana el correcte desenvolupament institucional de l’Acadèmia. Hi haurà dues classes de Comissions: permanents i temporals.

Les Comissions permanents seran quatre:

  • Govern interior, derivada de la Junta de Govern i formada pel President, un Vice-president, el Secretari General i el Tresorer.
  • Finances, formada per un Vice-president, com a President, el Tresorer i tres Acadèmics de Número o Acadèmics Emèrits.
  • Publicacions, constituïda pels Presidents de les Seccions, presidida per l’Editor.
  • Admissions, integrada per cinc Acadèmics de Número o Acadèmics Emèrits, entre els quals el Secretari General exerceix com a President nat. Elevarà a la Junta de Govern els seus dictàmens sobre les candidatures a Acadèmic de Número i d’Honor.

Les Comissions temporals que es nomenin amb una finalitat determinada es regiran per les mateixes normes de les Permanents, i cessaran automàticament quan hagin complert la seva missió.


tabGobiernoInterior

GOVERN INTERIOR

SECRETARI GENERAL

SALIDO BANÚS, José Luis


tabPublicaciones

PUBLICACIONS

PRESIDENT DE LA SECCIÓ 1ª CIÈNCIES SOCIALS

PONT CLEMENTE, Joan Francesc


PRESIDENTA DE LA SECCIÓ 2ª CIÈNCIES DE LA SALUT

CALVO TORRAS, María dels Àngels


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 3ª CIÈNCIES HUMANES

SARANYANA CLOSA, Josep Ignasi


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 4ª CIÈNCIES EXPERIMENTALS

BOSCH NAVARRO, Albert


PRESIDENT DE LA SECCIÓ 5ª CIÈNCIES TECNOLÒGIQUES

RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime


Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish