La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, constituïda per donar suport a les activitats i finalitats de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), compta des d’aquest mes de març amb la seva pròpia seu corporativa, situada al despatx 305 de l’edifici de Foment del Treball Nacional, a Barcelona, ​​a escassos metres de la seu de la RAED, on fins ara estava domiciliada. Als seus Estatuts, la Fundació ja contemplava el trasllat a una seu pròpia a criteri dels seus patrons, sense modificar per això els seus objectius fundacionals. Així mateix, pot obrir oficines i crear delegacions a qualsevol ciutat d’Espanya o de l’estranger.

Nascuda des de la societat civil i constituïda per un conjunt de persones físiques o jurídiques que contribueixen amb la seva dedicació personal i amb les seves aportacions, la Fundació Pro Reial Acadèmia té per objecte “el desenvolupament i impuls d’accions o activitats d’interès general de caràcter acadèmic, cultural, social, territorial, científic, educatiu, econòmic i de foment de la investigació, destinades a l’impuls i suport de la Reial Acadèmia Europea de Doctors”. De forma més concreta i segons reflecteixen els seus Estatuts, ha de contribuir al progrés econòmic i social universal i a l’extensió del coneixement de forma prioritària en l’espai europeu, en un marc de llibertats i de promoció de les iniciatives dirigides a l’extensió del coneixement en el seu sentit més ampli.

Així mateix ha de crear o impulsar activitats, premis i beques que incentivin l’esperit investigador en l’àmbit universitari i la seva connexió amb l’àmbit empresarial i, en particular, la transferència de tecnologia. Deu també portar a terme, impulsar, promoure o donar suport a activitats de mecenatge artístic, científic i cultural, principalment en l’àmbit de les finalitats de la Reial Acadèmia, i promoure o donar suport a cursos, seminaris, jornades, conferències, trobades, debats, fòrums i crear càtedres i qualsevol altra activitat de divulgació de les ciències, les arts, les tècniques, les humanitats i les lletres, tant en l’àmbit nacional com internacional, en benefici de l’intercanvi interdisciplinar i d’extensió del coneixement. Per compliment dels seus fins, la Fundació pot signar convenis o contractes amb d’altres fundacions o empreses privades o públiques, amb l’Administració i amb les universitats públiques i privades.

La Fundació té la facultat d’exercir les activitats econòmiques necessàries per al compliment de les seves finalitats, contractar el personal necessari per la realització de les seves activitats i convenir amb altres institucions l’adscripció de becaris, investigadors i personal de suport. Pot presentar-se a concursos públics i subvencions, formar part d’institucions nacionals o internacionals i assumir en determinats àmbits la representació nacional o internacional de la RAED.