El nou Reglament de Règim Interior de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) preveu la constitució de la figura del Senat, un òrgan consultiu format per entre cinc i set acadèmics, a més del seu president, designats per la Junta General a proposta de la Junta de Govern d’entre els acadèmics numeraris o emèrits amb més de deu anys d’antiguitat i una àmplia trajectòria de serveis a la RAED. El Senat s’encarregarà de supervisar el treball dels diferents òrgans de l’Acadèmia i elevar recomanacions a la Junta de Govern.

En garantia de la independència del nou organisme serà incompatible ser senador i membre de la Junta de Govern, segons preveu un reglament que haurà de ser ratificat per la Junta General en la seva pròxima reunió.