La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha elaborat un Codi Ètic per garantir que les actuacions i la conducta dels seus integrants i col·laboradors respecten els valors fonamentals de la democràcia i es guien per l’honestedat, la integritat i la transparència.

Adjunt al nou Reglament de Règim Interior, el nou Codi Ètic preveu la creació d’una comissió permanent que vetlli pel seu correcte compliment i d’una sèrie d’articles que detallen les seves normes, que incideixen en la defensa de la democràcia i els drets humans, els comportaments educats i propis, el respecte als Estatuts i al marc legal, la independència de la RAED, la transparència en concursos i adjudicacions i la informació puntual davant l’obertura de qualsevol procés penal. El Codi Ètic haurà de ser ratificat per la Junta General.