La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) posarà en marxa el proper curs acadèmic l’Institut de Recerques Interdisciplinàries que recullen els seus Estatuts i articula el Reglament de Règim Interior. El nou òrgan de la RAED estarà format per fins a 90 investigadors amb el títol de doctor vinculats a universitats europees i emprendrà investigacions de diferent signe impulsades i emparades per la Reial Acadèmia. L’ingrés d’aquests doctors a l’Institut es realitzarà prèvia sol·licitud de l’interessat a una Comissió d’Admissions de nova creació.

El nou òrgan tindrà un president i un secretari que seran elegits directament per la Junta de Govern, entre els Acadèmics de la RAED. Els membres de l’Institut tindran dret a assistir als actes públics de la Reial Acadèmia, vestint el vestit doctoral, però sense ocupar setial preferent en estrades. Igualment podran assistir a les sessions públiques de les seccions i fins i tot a les privades, quan siguin especialment convidats.