Alejandro Pursals, que va ser professor de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ​​proposa un model de gestió empresarial basat en la lògica difusa que superi els models convencionals en contextos d’incertesa o d’escassetat o poca fiabilitat de les dades d’anàlisi quantitativa. Pursals va presentar el seu estudi “La toma de decisiones empresariales inciertas mediante el uso de técnicas cualitativas” al III Acte Internacional de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Alejandro Pursals Puig - Gestionar la incertesa

Dr. Alejandro Pursals Puig

Per a l’investigador, les tècniques qualitatives ajuden, a través de la lògica difusa, a una millor exactitud en les decisions empresarials quan aquestes es troben sota entorns d’indecisió o incertesa de dades, a estimar els costos dels factors tant econòmics com tècnics. “Dissenyar models de lògica difusa per a la planificació de la producció, no és substituir els models deterministes, sinó per contra, proporcionar una sòlida i eficaç alternativa per a l’aplicació en entorns amb condicions d’incertesa en què l’ús de models deterministes no és molt realista”, explica Pursals.

“La necessitat de prendre decisions empresarials basades en estimacions, quan aquests factors tècnics o econòmics són limitats, crea una incertesa en la planificació de les vendes, els costos i els fluxos de caixa”, prossegueix Pursals, que distingeix entre les tècniques qualitatives i quantitatives per quantificar el valor d’aquests factors. Mentre les primeres condueixen a una estimació paramètrica, les segones ho fan cap a una estimació analítica. La diferència entre elles rau en el nivell de la integritat de les dades.

Per complir amb la seva funció de gestionar l’empresa de la forma més eficaç, optimitzant recursos i reduint costos, el gestor ha de saber utilitzar totes les eines de què disposi minimitzant la qualitat de les dades de què disposi i sense rendir-se a la rigidesa d’una anàlisi que limiti les seves competències, argumenta l’estudiós.