España y la Carta Social EuropeaJosé Luis Salido, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, ​​acadèmic de número i secretari general de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat en l’últim número de la Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, corresponent a octubre de 2018, el treball “Tratamiento de personas, instituciones y colectivos especialmente sensibles en la Carta Social Europea y su regulación en el ordenamiento jurídico español”, on desenvolupa el contingut de diversos articles del document europeu que insten a la protecció i tutela dels menors en relació a la seva integració en el mercat laboral i traça els seus paral·lelismes amb la legislació espanyola i les garanties que ofereix en aquests aspectes.

Per a Salido, les objeccions que s’han posat a Espanya en els articles explorats són en la seva major part de caràcter informatiu, ja que per l’acadèmic resulta impossible fer una anàlisi rigorosa i objectiva sobre el compliment efectiu d’aquestes recomanacions sense l’existència d’un catàleg tancat d’exigències concretes per a cada article que fos conegut amb caràcter previ per les parts signatàries. “No s’acaba d’entendre molt bé que el fet de no aportar a un informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància dades sobre episodis d’aquestes censurables situacions, sigui motiu suficient per reprovar la situació a Espanya”, considera.

José Luis Salido Banús

Dr. José Luis Salido

A la vista de lleis estatals i autonòmiques i tota mena de reglaments i normes sobre la matèria, Salido considera que el marc legal i reglamentari espanyol atén perfectament les recomanacions europees, malgrat algunes llacunes puntuals. “Queda pendent per actualitzar per part del Govern l’existència de plans per al tractament dels anomenats nens del carrer, que tot i tenir una importància social de primer grau tenen difícil encaix en l’àmbit laboral. Tanmateix, les polítiques socials de Comunitats Autònomes, diputacions i municipis tenen programes d’assistència a aquests menors”.

Tot i que aquests dèficits, per a Salido, no deixen de ser puntuals després de les últimes reformes legals. “Espanya va fer un pas decidit cap endavant amb l’entrada en vigor de la llei de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral, que ha contribuït, sense cap dubte, a aconseguir en bona mesura els estàndards proposats per la Carta Social Europea”, conclou el acadèmic.