La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha obert la convocatòria per a la provisió d’11 places vacants d’acadèmic de número. Els aspirants han de ser doctors de reconegut prestigi de qualsevol Estat membre de la Unió Europea «disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, l’avenç del pensament de la raó i la qualitat de la ciència, de la filosofia, de la tècnica o de l’art», segons figura expressament a les bases de la convocatòria. Els candidats han de comptar amb l’aval de tres acadèmics de la RAED, que seran els encarregats de presentar les candidatures en el termini de 10 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al lloc web de la RAED. Per convertir-se en electe, qualsevol candidat haurà d’obtenir la majoria simple dels vots emesos a la Junta General.

La convocatòria respon a la proposta del secretari general de la Reial Acadèmia, l’acadèmic de número José Manuel Calavia, d’acord amb els Estatuts de la RAED de provisió de places vacants. Per poder optar a aquestes places es requereix que els candidats siguin ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED. Presentades les candidatures, la Comissió d’Admissions disposarà de 30 dies naturals per elevar un informe raonat a la Junta de Govern en què proposarà el candidat per cobrir cadascuna de les vacants o proposarà deixar-ne una o més desertes.

A continuació, la Junta de Govern proclamarà el nom del candidat o candidats, si n’hi hagués més d’una vacant, traslladant l’assumpte a la Junta General. L’elecció de nous acadèmics de número serà objecte de publicació al lloc web de la RAED. Seguint el tràmit establert, l’acadèmic electe lliurarà a la Junta de Govern el seu discurs d’ingrés, la data de lectura del qual serà acordada per la Junta de Govern, que també designarà l’acadèmic que s’encarregarà d’elaborar i llegir el discurs de contestació. Les propostes, ajustades als impresos normalitzats que es poden recollir a la Secretaria de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, es lliuraran a la mateixa Secretaria.