La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ha convocat una Junta General Extraordinària per ratificar en la seva pròxima sessió la proposta d’ingrés de 12 nous acadèmics -11 d’ells de número i un d’honor- aprovada per la Comissió d’Admissions i avalada pel mateix òrgan rector de la RAED. L’elecció d’aquests nous membres cobreix la proposta realitzada per la Junta de Govern el passat 6 de setembre a la seva declaració de vacants i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el Reglament de Règim Interior de la Reial Acadèmia, totes les candidatures han estat subscrites per tres acadèmics numeraris o emèrits, un d’ells el proponent, acompanyades de la identitat i currículum del candidat o candidata que avali una reconeguda tasca científica, així com la seva qualitat de doctor o doctora. Segons ha certificat tant la Comissió d’Admissions com la Junta de Govern, els 12 candidats han complert amb els tràmits reglamentaris i les seves propostes s’han presentat abans del 10 d’octubre passat, quan finalitzava el termini establert. La seva identitat no serà pública fins a la celebració de la Junta General.

Segons els Estatuts Socials de la RAED, els acadèmics de número seran escollits d’entre els ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en possessió de títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la Reial Acadèmia i que estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, a l’avanç del pensament i de la raó i a la qualitat de la ciència, la filosofia, la tècnica o l’art. Un candidat, per ser electe, haurà d’obtenir la majoria simple dels vots emesos a la Junta General. En el cas de ser declarat electe haurà de lliurar a la Junta de Govern el seu discurs d’ingrés i acordar la data de la seva lectura. La Junta també designarà l’acadèmic que s’encarregarà d’elaborar i llegir el discurs de contestació.

En el cas dels acadèmics d’honor, segons els Estatuts podran ser nomenats com a tals personalitats de qualsevol nacionalitat que hagin prestat serveis rellevants a la RAED o hagin aconseguit un destacat prestigi públic. Després de la seva elecció com a electes es procedirà de la mateixa manera que amb els acadèmics numeraris electes.

El sistema d’elecció d’acadèmics numeraris i d’honor per la Junta General de la RAED es durà a terme mitjançant votació secreta dels acadèmics numeraris i emèrits presents. La votació es realitzarà durant la sessió mitjançant una papereta que pot ser única o múltiple en la qual s’indicarà el vot a favor, en contra o en blanc. Per resultar elegit s’ha d’obtenir la majoria simple dels vots emesos pels assistents a la Junta General, és a dir, més vots en favor que en contra.