La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) debatrà a la seva reunió del proper 17 de gener la creació d’un nou Consell Econòmic i Financer que li permeti dotar-se de nous recursos per dur endavant la seva intensa activitat. Segons la proposta que es presentarà als acadèmics, el nou organisme dependria de la Junta de Govern i estaria format per persones jurídiques i entitats públiques o privades que prestin suport, consell i orientació a la RAED en matèria d’ordre econòmic i financer i de mecenatge que permetin contribuir al desenvolupament de l’activitat acadèmica.El n

u organisme es reuniria tantes vegades com sigui requerit per la Junta de Govern i, com a mínim, un cop l’any. Les seves reunions estarien encapçalades pel president de la RAED. El reglament de règim interior podrà establir altres especificitats sobre el seu règim de funcionament.