Josep Ignasi Saranyana

Dr. Josep Ignasi Saranyana

Josep Ignasi Saranyana, professor emèrit de la Universitat de Navarra, membre “in carica” del Pontifici Comitè de Ciències Històriques i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), protagonitza l’article “Presencia y manifestación del medievo. Contribuciones de Josep Ignasi Saranyana al pensamiento medieval”, obra de la investigadora María Jesús Soto Bruna, professora d’Història de la Filosofia a la Universitat de Navarra, que es va publicar en el volum número 20 de l’“Anuario de Historia de la Iglesia”, corresponent a l’any 2011. L’article traça el marc especulatiu i històric que les publicacions més excel·lents de Saranyana han creat per contribuir tant a una millor comprensió dels temes filosòfics medievals com a la connexió d’aquests temes amb el pensament modern i contemporani.

“Fins a l’actualitat, Saranyana no ha parat d’obrir noves línies de recerca sobre el període medieval amb uns perfils i itineraris que determinen fins i tot una direcció d’estudi per a la primera època del pensament modern, a més d’incidir en el mateix trajecte del període medieval”, explica l’experta. Perquè per a Soto Bruna, els estudis sobre la història i la teologia medieval de l’acadèmic contribueixen decisivament a l’enteniment de les aportacions posteriors del pensar humà a la societat. Així mateix, en la mesura que els seus projectes s’insereixen a la història de la teologia, la historiadora assenyala com els seus arguments filosòfics donen pas a una obertura cap a la recerca teològica.

Després de repassar la seva obra científica, l’estudiosa s’atura a “La filosofía medieval”, un llibre de referència que Saranyana va publicar l’any 2011. “Josep-Ignasi Saranyana ha assumit totes les investigacions precedents, així com el redescobriment dels textos de la filosofia i de la teologia medievals, això es mostra d’una manera molt especial en el manual del qual parlem, fruit d’una carrera de docència i investigació sencera. En aquesta obra, de lectura obligada, Saranyana demostra el coneixement profund de les investigacions esmentades portades a terme en el renéixer -en aquest sentit- que suposa el segle XIX pel que fa a l’estudi dels temes, les obres i els manuscrits medievals. El manual, a més d’un ampli i exhaustiu coneixement dels autors, ens ensenya que l’Edat Mitjana porta al començament el caràcter de la receptivitat, i això en la mesura que suposa una apropiació receptiva del pensament antic i patriàstic, que, lentament, però d’una manera segura, ha de conduir a una pròpia cosmovisió”, assegura.

Soto Bruna també refereix les línies de recerca de l’acadèmic emèrit de la RAED aturant-se en les que considera principals en el moment en què va escriure el seu article. “Saranyana ha mostrat com, al final de l’Edat Mitjana, la preocupació per discernir l’estatut del que s’ha creat des de la indagació que suposa una metafísica del verb o de l’intel·lecte diví es troba en el gran mestre renà que va ser Joan Eckhart. Pel que fa a la noció de veritat donada per sant Anselm, Saranyana ens ajuda en l’hermenèutica del text anselmià, per tal de comprendre, actualment, l’eternitat de la veritat”, conclou l’estudiosa.

Llegiu l’article