Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda a un article publicat a “Diners”, el suplement d’Economia del diari “La Vanguardia”, la necessitat que les administracions espanyoles sotmetin els seus pressupostos a controls independents d’auditoria per garantir el seu rigor i oferir més confiança al ciutadà. Tot i que l’actual legislació no preveu aquesta possibilitat, algunes administracions, com ara el Govern de Navarra, han començat a auditar els comptes dels seus ajuntaments de més de 9.000 habitants, de la mateixa manera que ja ho fan diverses administracions estatals, regionals i locals europees.

“Tant el Tribunal de Comptes com els interventors municipals fan adequadament la seva funció. El paper dels auditors és diferent. Nosaltres defensem una auditoria sistemàtica anual dels comptes municipals, que redundaria en una transparència més gran i contribuiria a la confiança dels ciutadans”, reflexiona el president del Col·legi a l’article “A les administracions els costa rendir comptes”. Segons les dades del mateix Tribunal de Comptes, l’òrgan que ha de garantir el rigor de la gestió econòmica de les administracions espanyoles, el grau d’incompliment en la rendició de comptes per part d’administracions locals ha esdevingut un problema.

Antonio Gómez Valverde

Sr. Antoni Gómez

“En l’últim exercici, corresponent a l’any 2021, un 41,38% dels ajuntaments no van presentar al termini requerit els seus comptes i, avui dia, un 36,21% segueix sense fer-ho, segons les dades del mateix tribunal. Aquestes xifres d’incompliment, que s’arrosseguen any rere any, són encara més importants en el cas dels cabildos i consells insulars, les mancomunitats i les àrees metropolitanes, els organismes públics que presenten un grau d’incompliment més alt. En tots els casos, sense que això comporti cap mena de conseqüència legal”, assenyala l’article.

El Col·legi i l’Acadèmia han revalidat el conveni de col·laboració signat per ambdues institucions l’any 2019, que comprometen les dues parts a celebrar actes científics conjunts i a un intercanvi d’informació, tant interna com externa, i de difusió de les activitats i publicacions d’interès comú. L’acord contempla, així mateix, que tots els acadèmics de la RAED siguin alhora membres del Col·legi de Censors Jurats, amb tots els drets que això comporta. En el marc d’aquest acord, ambdues institucions van celebrar de manera conjunta la Jornada sobre Informació no Financera, que va comptar amb la participació de destacats acadèmics.

Llegiu l’article