Joaquín Bautista-Valhondo
Catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, editor principal de la revista “Dirección y Organitzación” i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Joaquín Bautista-Valhondo, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica les tres obres que ha publicat al llarg d’aquest any: Modelos y Herramientas de Decisión, Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo i Metaheurísticas en Ingeniería, tres obres de referència en la seva matèria editades pel segell Dextra. Tot i que els tres llibres estan dirigits principalment a un públic introduït, el to divulgatiu en què estan escrits els fa accessibles a qualsevol persona interessada en els temes que aborden.

Joaquín Bautista-Valhondo

Dr. Joaquín Bautista-Valhondo

Modelos y Herramientas de Decisión està orientat a la presa de decisions assistida per models matemàtics i eines basades en mètodes quantitatius heretats d’algunes disciplines com la recerca operativa i les ciències de la computació. La seva proposta és recórrer un itinerari amb complexitat creixent a través de diversos mètodes i procediments per a resoldre problemes vinculats a prendre decisions. L’obra pot ser d’interès particular per a l’estudiant de qualsevol màster relacionat amb l’Enginyeria Industrial i d’interès general per a estudiants de ciències i enginyeries amb coneixements d’àlgebra, càlcul, probabilitats i estadística, que mostrin més inquietud sobre el procés de presa de decisions. També pot servir a professorat en la seva tasca docent, ja que conté nombrosos problemes proposats a més de diversos casos que poden constituir la base de pràctiques en equip i treballs tutelats de diverses matèries.

Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo s’endinsa en la matemàtica aplicada i el seu propòsit és l’estudi formal i abstracte de les característiques generals de situacions competitives i cooperatives, tractant de donar solucions a aquestes situacions de manera racional. “La vida quotidiana ens presenta nombroses situacions en què dues o més parts, amb interessos diferents i de vegades divergents, competeixen per posicions, premis o recursos escassos. Quan aquestes parts tenen la possibilitat d’executar diverses accions encaminades a assolir els seus respectius objectius, es produeixen de manera natural situacions conflictives o conflictes”, s’assenyala a la presentació de l’obra.

Finalment, Metaheurísticas en Ingeniería aborda les metaheurístiques, una bateria d’algoritmes d’aproximació per a resoldre problemes d’optimització combinatòria sense garantir solucions òptimes. “Renunciar a la millor opció, cosa inevitable davant problemes complexos de dimensió industrial, es compensa obtenint una opció aproximada i és el camp metaheurístic un dels més fructífers de les últimes dècades”, assenyala l’autor. Aquest llibre està orientat a estudiants de màsters en enginyeries i en ciències, tot i que pot servir també a professorat en la seva tasca docent, ja que conté la formulació de més de 20 problemes combinatoris i 90 problemes que resoldre, a més de 10 casos que poden constituir la base de pràctiques en equip i treballs tutelats de diverses matèries relacionades amb l’optimització combinatòria.