José Antonio González, vicepresident del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i col·laborador de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta a la comunitat acadèmica les conclusions de la sessió que va moderar durant la Jornada sobre Información no Financera organitzada pel mateix Col·legi i la RAED el passat 2 de desembre amb el títol “Tendències internacionals sobre informes de sostenibilitat”. Hi van participar Jordi Martí, professor d’Economia i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la RAED, Carlos Cerdán, director de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat a RSM, i Laura Gómez, consultora de Sostenibilitat i Riscos a Deloitte.

Tendències internacionals sobre informes de sostenibilitat

La informació no financera constitueix un aspecte molt rellevant en relació amb la demanda creixent de transparència per part de la societat per tal de reforçar la confiança en les informacions facilitades per les empreses. Avui dia constitueixen temes sensibles per a la societat: les qüestions socials, de gestió de les persones, els temes mediambientals, els drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn. En molts casos, la informació no financera és més rellevant que la financera per als grups d’interès. Per posar algun exemple pensem en gestors d’escoles, hospitals, centres assistencials, universitats…

En aquest context de contínua transformació els inversors han començat a incorporar la preocupació pels aspectes socials, mediambientals, ètics i de bon govern que afecten les empreses, cosa que han anomenat aspectes ESG (Environmental, Social and Governance). El món financer i els mercats de capitals es mostren cada cop més sensibles i actius a l’hora de valorar els aspectes ESG i incorporar-los a la seva gestió.

Per al futur de les empreses, són essencials dues transformacions del seu model de negoci: la transformació tecnològica, associada a la digitalització; i l’acceptació de la seva responsabilitat social, associada al desenvolupament sostenible, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), promoguts per l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), els defineixen.

L’atenció a les qüestions que recull l’estat d’informació no financera (EINF) establert obligatòriament pels governs per a determinades empreses com a resposta a directives europees, és essencial per a l’eficiència i la sostenibilitat de les empreses, més enllà de les consideracions respecte del compromís ètic i social. Més enllà del capital financer, altres capitals són essencials per a la sostenibilitat i el desenvolupament de les empreses, com ara el capital natural, l’humà, l’intel·lectual o el social i relacional. La normativa que introdueix l’EINF va més enllà de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Atorga a la informació del que passa en relació amb temes com els aspectes socials i mediambientals, la categoria de bé públic, de manera que, en nom de l’interès general, les empreses han d’informar sobre aquests temes, així com sotmetre a verificació aquests informes.

IFACAicpa & Cima i Audit Analytics van publicar el juny del 2021 un estudi sobre la situació de l’assegurament de la informació sobre sostenibilitat. Aquest estudi ha analitzat 1.400 empreses de tot el món i ajuda a comprendre millor fins a quin punt les empreses estan informant i obtenint un grau de seguretat sobre la informació en matèria de sostenibilitat que publiquen, quines normes d’assegurament s’estan fent servir i quines empreses estan proporcionant el servei d’assegurament. En aquest informe es posa de manifest que un 91% de les empreses revisades publiquen cert grau d’informació en matèria de sostenibilitat. El 51% de les empreses que publiquen informació en aquest àmbit assoleixen un cert grau de seguretat sobre ella i el 63% d’aquests encàrrecs d’assegurament els va dur a terme una signatura d’auditoria. Es considera imprescindible que aquest tipus d’informació estigui verificada externament amb l’objectiu d’assegurar-ne la fiabilitat i generar confiança a les parts interessades de l’entitat en aquesta informació.

El 2019 es va presentar el Pacte Verd Europeu. Es considera una eina de lluita contra el canvi climàtic, llançada per la Unió Europea, que pretén que Europa sigui, el 2050, el primer continent climàticament neutre. La Comissió Europea ha presentat una proposta de revisió de la directiva d’Informació no Financera per a les bases de la inversió sostenible a la UE. La proposta consisteix en una directiva de report corporatiu en sostenibilitat. Està pendent d’aprovació al Parlament i al Consell. S’espera la transposició a Espanya l’any 2022 i que s’apliqui als informes referits al 2023.

Una de les novetats més significatives és l’aprovació l’any 2020 per part de la Comissió Europea de la taxonomia de les finances sostenibles amb l’objectiu d’actuar com a filtre per a la canalització dels fluxos de capital cap a les activitats econòmiques sostenibles, segons criteris de selecció i indicadors per fomentar les inversions necessàries al si de la UE per establir una economia neutra en carboni, resilient i sostenible.

El Grup Assessor Europeu d’Informació Financera treballa en l’adopció d’estàndards de report normalitzats. El Fòrum Econòmic Mundial desenvolupa mètriques comunes i divulgacions coherents amb la creació de valor sostenible. Altres entitats com ara Integrated Reporting, Global Reporting Initative o International Financial Reporting Standars estan treballant en un desenvolupament d’un sistema global i complet de “reporting”.

Els riscos ESG cada vegada tenen més probabilitat d’ocurrència i més impacte, per la qual cosa és imprescindible gestionar-los adequadament per part de les empreses. D’altra banda, els finançadors i inversors estan apostant per la sostenibilitat, per la qual cosa és imprescindible gestionar i informar en aquest àmbit. En el transcurs de la sessió també es va posar de manifest que les universitats inclouen en els seus plans d’estudi matèries relacionades amb la sostenibilitat. Aquest fet és fonamental per a la formació de professionals en aquest àmbit.