La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va acordar el passat 8 de maig del 2021 per unanimitat obrir el procés electoral per renovar els seus membres en expirar l’actual mandat. Per a això, segons s’estableix a l’article 39 del Reglament de Règim Interior, va designar als acadèmics que constituiran la Mesa Electoral i hauran de vetllar per un procés amb totes les garanties estatutàries: Josep Ignasi Saranyana, qui com a acadèmic numerari de més edat exercirà com president, a qui se sumaran en qualitat de vocals els acadèmics numeraris més joves, Luis Carriere i Carol Moreno. Tots ells han acceptat exercir aquesta funció i, seguint el reglament electoral, no podran formar part de cap candidatura ni són integrants de la Junta de Govern que convoca les eleccions.

Dimarts 11 de maig, la Mesa Electoral, amb l’assistència de la Secretaria de la RAED, VA publicar el cens electoral al tauler d’anuncis situat a la seu de la Reial Acadèmia. Aquesta publicació es mantindrà per un període de cinc dies naturals consecutius; és a dir, fins al diumenge 16 de maig. En tot cas, aquest cens electoral també es podrà consultar a les pàgines web de l’Acadèmia, als apartats de “Numeraris” i “Emèrits”. Des de dilluns 17 de maig, i fins al dimecres 19 de maig, qualsevol acadèmic podrà formular reclamacions o observacions. Des del dijous dia 20 de maig i fins al dissabte 22 de maig, la Mesa Electoral resoldrà les reclamacions o observacions rebudes.

Entre el diumenge 23 de maig, i fins al divendres 28 de maig, podran presentar-se candidatures a la seu de l’Acadèmia. L’escrit de presentació de la candidatura ha d’indicar el nom i cognoms dels proposats com a president/a, vice-presidents/es -que seran quatre amb el seu ordre successiu-, secretari/ària general, vice-secretari/a, tresorer/a, quatre vocals i el president/a de l’Institut de Cooperació Internacional. Totes les persones indicades en la proposta per ocupar aquests càrrecs hauran de signar l’escrit de presentació de candidatura. El president/a candidat/a haurà d’indicar també un correu electrònic per efectuar-li les comunicacions necessàries. També s’haurà d’incloure el nom, cognoms i signatura dels acadèmics numeraris o emèrits proposats per ocupar la Presidència de cadascuna de les cinc seccions de la RAED, així com la Presidència del Senat. Durant el procés electoral, cadascuna de les candidatures s’ha d’identificar pel nom i cognoms de la persona proposada com a president/a, amb qui es mantindrà la comunicació.

El dissabte 29 de maig, la Mesa Electoral comprovarà que les candidatures presentades compleixen el que disposen els Estatuts de la Real Corporació, el Reglament de Règim Interior i en les altres normatives aplicables. En el cas de no existir defectes en les candidatures, la Mesa Electoral ha de comunicar al president de la RAED en funcions les candidatures admeses i aquest, el dia 30 de maig, ordenar la publicació en la pàgina web de la Corporació i procedirà a convocar la Junta General Extraordinària incloent-hi, necessàriament, aquest punt de l’ordre del dia. La Junta General Extraordinària s’ha de convocar per ser celebrada en el termini màxim de 30 dies des de la publicació.

Al llarg dels set dies naturals següents al 30 de maig, en el cas de no existir defectes en les candidatures, els integrants de les candidatures podran difondre els seus programes de govern a la pàgina web de la RAED. A aquests efectes, la Secretaria de la RAED publicarà els programes de govern a la pàgina web de la corporació tan aviat com els rebi mitjançant correu electrònic enviat pel president de cada candidatura. Podran exercir el dret de vot en aquesta Junta General Extraordinària els acadèmics numeraris i emèrits que així ho desitgin. La votació es durà a terme de forma personal i mitjançant vot expressat nominal i públicament per cada acadèmic amb dret a vot. El president d’aquesta Junta, o el membre de la taula en qui aquest delegui, procedirà a la crida dels acadèmics seguint l’ordre de la llista d’assistents amb la finalitat que, individualment, emetin de viva veu el seu vot o manifestin que s’abstenen.

 

Reglament de Règim Interior

Resum de les normes electorals