Dr. Josep Ignasi Saranyana

Josep Ignasi Saranyana, professor emèrit de la Universitat de Navarra, membre “in carica” del Pontifici Comitè de Ciències Històriques i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 28 de setembre als actes d’homenatge que la Universitat de Navarra va brindar al papa Benet XVI amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la seva visita al centre per rebre el doctorat honoris causa quan encara era cardenal i prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. L’acadèmic va pronunciar la conferència “¿Qué es propiamente la teología? A vueltas con el discurso del cardenal Joseph Ratzinger en Pamplona”, en què va recuperar la ponència que el futur pontífex va oferir en la seva recordada visita.

Saranyana va recordar com Ratzinger va emfatitzar aquella intervenció la importància de la raó i la història en la teologia, considerant la història com un element essencial en el desenvolupament de la fe religiosa. El cardenal també va abordar la relació entre la paraula revelada i la història, i com la història enriqueix i en certa manera també revela la paraula.

Adolf von Harnack

Adolf von Harnack

El ponent també va abordar la influència del teòleg luterà Adolf von Harnack a la formació intel·lectual de Ratzinger. Harnack sostenia que la història havia salvat el nucli essencial de la revelació, encara que per accedir a aquest nucli calia sacrificar la història. Ratzinger es va oposar a aquesta idea i va defensar el valor creador i aclaridor de la història en la comprensió de la paraula. En aquest sentit, Saranyana va referir dos casos en què Ratzinger va aplicar aquest enfocament històric a la seva feina com a prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe i com a president de la Pontifícia Comissió Bíblica.

L’acadèmic també va destacar el debat epistolar entre Harnack i el també teòleg alemany -en aquest cas convertit al catolicisme- Erik Peterson sobre l’autoritat apostòlica i bíblica en la interpretació de la paraula i va abordar l’afirmació de Harnack sobre la univocitat de l’Escriptura i la importància de la història a la teologia. Saranyana va recordar que Ratzinger argumenta a la seva obra i en la seva intervenció a Pamplona que la confiança en l’Esperit Sant és necessària per evitar que l’autoritat eclesiàstica es torni arbitrària. I, en última instància, va concloure que la teologia no es pot reduir a una mera exposició històrica i que la pregunta sobre què és pròpiament la teologia que va plantejar el pontífex encara no ha estat resposta.