Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat l’“Estudio sobre el impacto de la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre violencia contra las mujeres”, per encàrrec del Lobby Europeu de Dones a Espanya, per determinar com pot impactar a la normativa espanyola la directiva que proposa la Comissió Europea en matèria de violència sobre les dones. Freixes, a més, incorpora propostes de possible millora al text de la directiva. L’estudi ha estat coordinat per María Teresa Nevado, secretària general del Lobby, i ha comptat amb la col·laboració de Juliana Jiménez Ledesma, activista i jurista feminista.

“Des del Lobby Europeu de Dones a Espanya creiem, i així ho han manifestat també algunes de les associacions de dones que han col·laborat en l’elaboració d’aquest treball, que aquesta proposta de directiva suposa una oportunitat per afrontar altres problemes de violència, com el de la prostitució, en primer lloc, però no només. El de la gestació subrogada tant en auge ara és també un problema de violència i hauria de poder ser referenciat”, assenyala aquest col·lectiu en la introducció d’una obra en què Freixes aborda, al llarg de més de 100 pàgines, les conseqüències de la transposició de la directiva europea al marc legal i reglamentari espanyol.

Dra. Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

L’acadèmica assenyala que l’entrada en vigor de la nova directiva europea tindrà un impacte directe sobre les regulacions espanyoles vigents, especialment a la llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, així com el reial decret llei de Mesures Urgents per al Desenvolupament del pacte d’estat contra la Violència de Gènere, la llei Reguladora de l’Ordre de Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica, la llei orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant de la Violència, determinats articles del Codi Penal i de la llei d’enjudiciament criminal, així com diverses normes de l’àmbit civil, administratiu i social. Així mateix, les comunitats autònomes que comptin amb normativa en aquestes matèries han de revisar si els seus preceptes són compatibles amb el que disposi la nova directiva, principalment les mesures de suport a les víctimes, que han de ser objecte de més atenció per part dels òrgans autonòmics.

La nova directiva inclou, entre molts altres aspectes, la definició d’elements essencials en el material com la violència contra les dones, la violència domèstica, la ciberviolència o l’assetjament sexual a la feina. Cadascuna d’aquestes definicions es refereix a una institució jurídica determinada que té els seus elements configuradors (titulars, contingut, exercici, límits o garanties), els quals la conformen donant-li un sentit determinat que permet que cadascuna pugui ser jurídicament identificada i diferenciada de la resta.

El Lobby Europeu de Dones a Espanya és una plataforma d’associacions de dones, sense ànim de lucre, constituïda l’any 2016. El seu objectiu és promoure l’apoderament de les dones en tota la seva diversitat, per avançar en la igualtat de gènere, lluitar contra totes les formes de discriminació i violència contra la dona i garantir el seu ple accés a tots els seus drets, no només legals sinó també reals a la societat, l’ocupació, l’empresa, en l’elecció de la seva sexualitat i en la lliure elecció de la maternitat a través de la participació activa en la societat i en el desenvolupament i l’aplicació de polítiques públiques.

Llegiu l’estudi