Comunicat de l’acord de declaració de 12 vacants d’Acadèmics de Número i 2 d’Acadèmics d’Honor i normes jurídiques aplicables

vacío
Comunicat declaració vacants

Srs. Acadèmics de la Junta General,

De conformitat amb els Estatuts de la RAED (articles 5 i 8), la Junta de Govern reunida en data 6 de setembre de 2021 va acordar la declaració de 12 vacants d’Acadèmics de Número i 2 vacants d’Acadèmics d’Honor.

En data 8 de setembre de 2021 la Junta de Govern va comunicar a departament responsable de la Generalitat de Catalunya l’acord perquè es tramités la publicació de les 12 vacants d’Acadèmics de Número en el Diari Oficial.

L’article 40 del Reglament de Règim Interior de la RAED, assenyala que en el termini dels següents 10 dies naturals des de la publicació de la vacant en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es podran presentar propostes subscrites per 3 acadèmics Numeraris o Emèrits, un d’ells el proponent, acompanyades de la identitat i CV detallat de la persona proposada (que haurà de presentar-se en castellà; addicionalment pot presentar-se també en català i/o anglès). Cap persona pot postular-se ella mateixa com a candidat. Al lloc web de la RAED s’ha publicat també la declaració de totes aquestes vacants, juntament amb el model que pot utilitzar-se per a la presentació de les propostes signades.

En data 30 de setembre de 2021 ha estat publicat l’esmentat anunci en què es regulen tots els tràmits que s’han d’emplenar. S’adjunta text de l’anunci. El termini per a la presentació de candidats finalitza el 10 d’octubre de 2021.

Posteriorment a aquests tràmits, la Comissió d’Admissions elevarà un informe raonat a la Junta de Govern que procedirà, dins dels terminis corresponents, a la convocatòria d’una Junta General Extraordinària.

 

 

La Junta de Govern

Model presentació propostes
Text de l'anunci de convocatòria
Estatuts socials

Article 5è: ACADÈMICS DE NÚMERO

1. Els acadèmics de número seran escollits d’entre els ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED i que estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, a l’avenç del pensament i de la raó i a la qualitat de la ciència, la filosofia, la tècnica o l’art.

2. L’ingrés com acadèmic numerari seguirà el procediment següent:

a) La Junta de Govern declararà la vacant o vacants produïdes, ho comunicarà al departament responsable de les acadèmies a la Generalitat de Catalunya i tramitarà la publicació de l’acord en el Diari Oficial i en la pàgina web, en aquest cas, de la pròpia RAED.

b) En el termini de deu dies naturals des de la publicació d’una vacant en el Diari Oficial, es podran presentar propostes signades per tres acadèmics numeraris, un d’ells el proposant, acompanyades del currículum detallat. Cap persona pot postular-se ella mateixa com a candidat.

c) La Comissió d’Admissions, des de la data de finalització del termini anterior, disposarà de 30 dies naturals per elevar un informe raonat a la Junta de Govern en el qual proposarà el candidat per cobrir cada una de les vacants o proposarà deixar-ne una o més desertes.

d) La Junta de Govern proclamarà el nom del candidat o candidats, si hi hagués més d’una vacant, i traslladarà l’assumpte a la Junta General.

e) Un candidat, per ser electe, haurà d’obtenir la majoria simple dels vots emesos en la Junta General.

f) L’elecció de nous acadèmics de número serà objecte de publicació a la pàgina web de la RAED.

g) L’acadèmic electe entregarà a la Junta de Govern el seu discurs d’ingrés. La data de lectura serà acordada per la Junta de Govern, que també designarà l’acadèmic que s’encarregarà d’elaborar i llegir el discurs de contestació.

Article 8è: ACADÈMICS D’HONOR

Podran ser nomenats acadèmics d’honor les personalitats de qualsevol nacionalitat que hagin prestat serveis rellevants a la RAED o hagin aconseguit un destacat prestigi públic.

 

 

Veure el document d’Estatuts complet

Reglament de règim interior

Article 17. Adopció d’acords en les Juntes Generals

2. La votació dels acadèmics en totes les Juntes Generals es durà a terme de forma personal i mitjançant votació expressada nominalment i públicament per cada acadèmic amb dret a vot. El Secretari General procedirà a la crida dels acadèmics seguint l’ordre de la llista d’assistents amb la finalitat que, individualment, emetin de viva veu el seu vot en la reunió o manifestin que s’abstenen. El vot, que haurà de ser afirmatiu o contrari a la proposta de l’ordre del dia, haurà de ser pur i simple i no podrà estar condicionat ni motivat. En cas que es contragués aquesta darrera disposició el vot es considerarà nul.

El sistema d’elecció d’acadèmics numeraris i d’honor per la Junta General de la RAED es durà a terme mitjançant votació secreta dels acadèmics numeraris i emèrits presents.

La votació es realitzarà durant la sessió mitjançant una papereta que pot ser única o múltiple en la qual s’indicarà el vot a favor, en contra o en blanc. Per resultar elegit s’ha d’obtenir la majoria simple dels vots emesos pels assistents a la Junta General, és a dir, més vots en favor que en contra.

Nota: La Junta de Govern, en sessió de 6 de setembre de 2021, va acordar modificar l’article 17.2 del Reglament de Règim Interior de la RAED (text en color vermell afegit).

Article 40. Elecció d’acadèmics

1. Els acadèmics de número seran escollits d’entre els ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED, i que estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, l’avanç del pensament i de la raó i a la millora de la ciència, la filosofia, la tècnica i l’art. Tractant-se de l’elecció d’acadèmics corresponents o d’honor s’aplicaran les regles particulars següents:

[1] Per ser elegit acadèmic corresponent cal estar en possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED.

[2] Els acadèmics corresponents i d’honor no precisaran ser ciutadans d’un país europeu.

2. L’ingrés com acadèmic numerari seguirà el tràmit següent, acord amb el previst estatutàriament:

1er. La Junta de Govern, a judici seu i atenent les necessitats de la RAED, acordarà cobrir una o més vacants d’acadèmic numerari comunicant-ho al Departament responsable de la Generalitat de Catalunya i tramitant la publicació de l’acord esmentat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, com a mínim, a la pàgina web de la RAED.

2n. En el termini dels següents 10 dies naturals des de la publicació de la vacant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es podran presentar propostes subscrites per 3 acadèmics numeraris o emèrits, un d’ells el proposant, acompanyades de la identitat i currículum detallat de la persona proposada. Cap persona pot postular-se ella mateixa com a candidat.

3er. Des de la data de finalització del termini anterior, la Comissió d’Admissions de la RAED, disposarà de 30 dies naturals per elevar un informe raonat a la Junta de Govern en el qual proposarà el candidat, o candidats, que a judici seu ha de cobrir cadascuna de les vacants o, si escau, proposarà deixar una o més places desertes.

En formular el seu parer, la Comissió es guiarà pel principi d’excel·lència i mèrit i, en cas d’existir diversos candidats per a una mateixa vacant, també pels principis d’igualtat, no discriminació i capacitat.

4rt. La Junta de Govern proclamarà el nom del candidat, o candidats si fos el cas, mitjançant l’adopció del corresponent acord i procedirà a convocar Junta General incloent en l’ordre del dia la seva proposta de nomenament com acadèmic o acadèmics numeraris.

5è. Per ostentar la condició d’acadèmic numerari electe cada candidat haurà d’obtenir la majoria simple dels vots emesos pels assistents a la Junta General, això és, més vots en favor que en contra.

6è. L’elecció de nous acadèmics numeraris per la Junta General serà objecte de publicació a la pàgina web.

7è. L’acadèmic numerari electe entregarà a la Junta de Govern una còpia del seu discurs d’ingrés en format electrònic i una altra en paper. La data de la seva lectura l’acordarà amb la Junta de Govern, que, després de consultar-ho amb la Comissió de Control de Publicacions, designarà l’acadèmic que s’encarregarà d’elaborar i llegir el discurs de contestació.

El discurs d’ingrés:

[1] Haurà de ser llegit (i) assegut i descobert, o (ii) de peu i cobert en el lloc que es disposi, a voluntat del recipiendari.

[2] Solament es podrà fer ús de mitjans visuals en pantalla per exposar fórmules, fotografies, làmines, estadístiques o informacions similars.

[3] La durada completa del discurs i els seus antecedents (agraïments, dedicatòries, etc.) no serà inferior a 40 minuts. El discurs caldrà que sigui acord a la naturalesa científico-tècnico-artística de la RAED i haurà de ser lliurat a la Junta de Govern amb una antelació de 60 dies abans de la data prevista per a la celebració de l’acte d’ingrés. La Junta de Govern podrà, atenent a circumstàncies extraordinàries, acceptar dipòsits amb una antelació inferior.

[4] Suposat que la Junta de Govern estimi que el discurs no reuneix els requisits expressats en els apartats anteriors, l’acadèmic electe haurà d’acomodar-lo a les observacions que se li indiquin i tornar-lo a presentar, amb el consegüent ajornament de la data d’ingrés.

El discurs de contestació:

[1] Haurà de ser llegit (i) assegut i descobert, o (ii) de peu i cobert en el lloc que es disposi, a voluntat de l’acadèmic encarregat de la contestació.

[2] La durada completa del discurs i els seus antecedents (agraïments, dedicatòries, etc.) no serà inferior a 15 minuts i no excedirà de 20 minuts.

[3] El discurs constarà de tres parts: (i) El currículum i trajectòria del recipiendari; (ii) comentari i, si escau, anàlisi del discurs d’entrada; i (iii) agraïments i comiat.

La lectura del discurs d’ingrés per l’acadèmic numerari electe podrà dur-se a terme:

[1] Presencialment: a la seu de la RAED, o on aquesta indiqui, en la data i hora fixada i mitjançant un acte que serà obert al públic i del que la Junta de Govern en farà la deguda publicitat.

[2] A distància: es durà a terme exclusivament mitjançant connexió per mitjans telemàtics que permetin enregistrar so i imatge, intervenint simultàniament en temps real, les persones següents: (i) la mesa de l’acte, que serà presidida pel President o algun dels Vicepresidents de la RAED i 2 integrants més de la Junta de Govern, (ii) l’acadèmic numerari electe, i (iii) l’acadèmic encarregat del discurs de contestació. L’acte no estarà físicament obert al públic però es transmetrà telemàticament en format obert al públic interessat. La Junta de Govern farà la deguda publicitat de l’acte.

[3] Mitjançant un sistema mixt: on es reuniran físicament a la seu de la RAED, o on aquesta indiqui, i en la data escollida: (i) la mesa de l’acte, presidida pel President o algun dels Vicepresidents i 2 membres més de la Junta de Govern, (ii) l’acadèmic numerari electe, i (iii) l’acadèmic encarregat del discurs de contestació. L’acadèmic electe podrà comptar amb la presència d’uns altres dos acadèmics que el presentaran a la mesa i l’acompanyaran físicament en l’acte. El públic en general només podrà accedir a l’acte mitjançant accés telemàtic en format obert. La Junta de Govern farà la deguda publicitat de l’acte.

L’elecció del sistema a seguir en l’acte de lectura serà decidida per la Junta de Govern amb l’assentiment de l’acadèmic numerari electe, atenent les limitacions que poguessin arribar a existir i a la conveniència de protegir la salut dels assistents.

8è. En el moment en que finalitzi l’acte d’ingrés, l’acadèmic numerari electe ostentarà la condició plena d’acadèmic de la RAED amb els seus corresponents drets i obligacions.

9è. El text del discurs podrà ser ampliat per l’acadèmic als efectes de la seva publicació, ja sia en paper o format digital. Aquesta publicació es facilitarà a la resta d’acadèmics i s’inserirà a la pàgina web de la Corporació.

3. L’ingrés com acadèmic d’honor seguirà el mateix tràmit exposat per als acadèmics numeraris llevat del següent:

[1] La Junta de Govern serà la que acordarà remetre a la Comissió d’Admissions la proposta de selecció dels acadèmics d’honor, sense necessitat de les publicacions exigides en altres casos, i

[2] Una vegada que la Junta de Govern compti amb l’informe positiu d’aquesta Comissió l’elevarà a la Junta General.

4. L’ingrés com acadèmic corresponent s’acordarà per la Junta de Govern per majoria simple dels seus assistents, aplicant el que disposa el número 2 anterior, ordinals 6è, 7è i 8è.

 

 

Veure el Reglament de Règim Interior complet

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies