Tasa TobinMontserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ​​vicepresidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i de la Comissió Financera del Consell General d’Economistes i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED ), va publicar el passat 2 de febrer al diari “Cinco Días” l’article “A vueltas con los objetivos (y defectos) de la tasa Tobin”, en el qual presenta els pros i els contres del projecte de llei sobre Transaccions Financeres (LTT), aprovat recentment pel Consell de Ministres per a la seva tramitació.

Dra. Montserrat Casanovas Ramon

Dra. Montserrat Casanovas

La acadèmica presenta el nou impost indirecte que marca aquesta llei per gravar les transaccions financeres oneroses d’accions representatives del capital social de societats espanyoles admeses a cotització en un mercat regulat espanyol o d’un altre Estat de la Unió Europea o en un mercat d’un país tercer considerat equivalent, amb un valor de capitalització superior a 1.000 milions d’euros. “La quantia de l’impost es determina aplicant a la base imposable un tipus impositiu del 0,2%. L’impost s’acredita en el moment de liquidació de l’operació i el subjecte passiu és l’intermediari financer que executa l’operació”, explica Casanovas.

El principal objectiu d’aquest nou impost és augmentar els ingressos públics per tal de consolidar les finances públiques. El Govern, de fet, ha estimat un augment de la recaptació anual al voltant de 850 milions d’euros, si bé l’acadèmica també posa sobre la taula els previsibles efectes negatius de l’impost. “Al meu entendre, hauria de preocupar que la implantació d’aquest nou tribut produeixi també impactes negatius, tant per als inversors com per al propi mercat borsari i per als intermediaris financers”, assenyala.

“Des del punt de vista del mercat, a curt termini podria reduir el volum d’operacions en accions i, en conseqüència, disminuiria la liquiditat d’aquests valors. I des del punt de vista dels intermediaris financers, es produirà un augment dels costos administratius derivats de la liquidació, informació i documentació del tribut”, conclou Casanovas.