L’historiador mexicà Enrique Sada continua la seva col·laboració amb la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) amb el seu treball “La Res Publicae: de la administración a la gestión pública”, que publicarà la revista de la RAED, Tribuna Plural, al seu proper número. En aquest nou estudi, Sada tracta de definir el concepte de gestió pública tant des d’un punt de vista jurídic com històric, sempre sota el prisma de la seva vinculació a l’Estat com a principal font de sosteniment. “L’Administració pública consisteix ni més ni menys que en el gir del rotor, el ressort i els mecanismes que es mouen a l’interior d’aquesta gran maquinària, és a dir, en l’activitat de l’Estat”, inicia l’estudiós la seva reflexió.

Sada situa l’origen del concepte en l’antiga Xina, amb la denominada Constitució Zhouó Chow, on ja es detallen tots aquells càrrecs, tasques i responsabilitats corresponents per aquells en qui es delegava les funcions de servir a l’emperador i el seu cos governant i on ja es manifesta tant el coneixement com l’ús freqüent de l’Administració com a base de tot desenvolupament polític, religiós, social, econòmic i fins i tot jeràrquic.

Continua el seu recorregut a la Grècia clàssica, on Sòcrates arriba a desenvolupar les seves pròpies Teories de l’Estat en nom de preservar l’equilibri necessari per assegurar tant la perpetuïtat en el poder com la del poble mateix. Així mateix, Plató, a “La República”, incideix en una sèrie de principis encaminats al desenvolupament d’un règim representatiu de certes classes, precursor natural de la nostra actual i incipient democràcia, però sempre a través de l’administració del que ell mateix reconeix com els “negocis públics”.

“Tot i així, no serà sinó fins l’auge de la civilització romana i l’Imperi quan s’aconsegueix patentar en si la posada en pràctica de tota la teoria administrativa coneguda, fet que arribarà a manifestar després de l’era dels cèsars i la constant expansió gràcies a les activitats de Govern”, considera l’historiador.

Després d’analitzar l’Administració dels regnes medievals, Sada s’atura a la figura de Francis Bacon, que brindarà també la seva aportació a la Ciència de l’Administració a través del que serà el Principi de la Prevalença de l’Accessori. Així com en “El contracte social” de Jean-Jacques Rousseau. Tot i que serà durant la Revolució Industrial quan s’establiran les bases per al desenvolupament de l’anomenada Teoria Clàssica de l’Administració. La que duran a terme els pioners de l’Administració: Adam Smith, David Ricardo, Andrew Ure i Alfred Marshall, fins a l’arribada de Karl Marx. Tot plegat desembacará en l’actual concepte de governança, vinculada a la democràcia en la seva concepció contemporània.