Catalina Ruiz Pérez, professora de la Universitat de La Laguna i col·laboradora habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat guardonada amb el Premi Canàries de Recerca. Ruiz és catedràtica de Física i exerceix la seva labor professional al Laboratori de Raigs X i Materials Moleculars de la Facultat de Ciències de la universitat de Tenerife.

Les seves línies d’investigació s’han adreçat a la nanotecnologia, cristal·lografia, difracció, materials moleculars, enginyeria cristal·lina, caracterització estructural, relació estructura-propietat i magnetisme molecular. Ha participat en més de dotze projectes de R+D a convocatòries públiques, dins i fora d’Espanya. Així mateix, ha col·laborat en més de 290 publicacions i documents científics-tècnics. També ha participat en contractes de R+D d’especial rellevància amb empreses en nombrosos congressos, cursos i seminaris i ha dirigit onze tesis doctorals.