Convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta de Govern i altres càrrecs de la RAED

Maig 9, 2021

Comunicat

En data 8 de maig de 2021, la Junta de Govern va acordar iniciar el procés electoral dels integrants de la Junta de Govern i altres càrrecs de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, segons el que preveu l’article 39 del Reglament de Règim Interior.

De la mateixa manera, i en aquesta mateixa Junta de Govern es va acordar la següent proposta de Mesa Electoral:

(a) President: Dr. Josep Ignasi Saranyana i Closa;

(b) Vocal 1er: Dr. Luis Carrière Lluch; i

(c) Vocal 2n: Dra. Carol Moreno Atanasio.

En el cas que algun d’aquests acadèmics no acceptés el càrrec, s’autoritza al President de la RAED perquè, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable, procedeixi a nomenar el suplent o suplents necessaris. De la mateixa manera s’encomana al President o al Secretari de la RAED que obtingui dels designats l’acceptació d’aquests càrrecs a tot tardar l’11 de maig.

S’adjunta per a consulta el document amb les Normes Electorals.

 

Atentament

 


Dr. Alfredo Rocafort Nicolau

President en funcions de la RAED

Candidatura a l’elecció de la Junta de Govern i altres càrrecs de la RAED

Barcelona 27 de maig de 2021

Els següents integrants de la mesa electoral nomenada per regular les eleccions dels membres integrants de la Junta de Govern i altres càrrecs de la Reial Acadèmia Europea de Doctors 2021:

  • Dr. Josep-Ignasi Saranyana i Closa, president.
  • Dr. Luis Carrière Lluch, Vocal 1er.
  • Dra. Carol Moreno Atanasio, vocal 2n.

FEM CONSTAR

Que, en el dia d’avui, i d’acord amb el que preveuen les normes electorals i el cronograma del procés electoral aplicable al procés d’elecció dels membres integrants de la Junta de Govern i altres càrrecs de la Reial Acadèmia Europea de Doctors 2021, s’ha dipositat a la secretaria de la RAED l’escrit de presentació de la candidatura encapçalada pel Dr. Alfredo Rocafort Nicolau.

Aquest escrit s’ha lliurat, també en el dia d’avui, al President de la mesa electoral.

 

Veure la candidatura del Dr. Alfredo Rocafort

Veure la comprovació de la candidatura del Dr. Alfredo Rocafort

Convocatòria de Junta General Extraordinària i Ordinària de la Raed

30 de maig de 2021

Excel·lentíssims Srs. Acadèmics,

Seguint les instruccions de la Mesa Electoral procedeixo a convocar Junta General Extraordinària i Ordinària que se celebrarà el proper dia 21 de juny de 2021, dilluns, a les 15:30 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, a l’Auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, C/ Ramon Trias Fargas 25-27 (08005 Barcelona), 1 amb l’ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

Primer. – Elecció de la nova Junta de Govern: (a) Presentació del programa per part de la candidatura del Dr. Alfredo Rocafort Nicolau; (b) Votació dels membres de la Junta de Govern 2; i (c) Proclamació del resultat 3.

Segon. – Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta número 2/20 de 9 de març de 2020 de la Junta General Extraordinària (s’adjunta a aquesta convocatòria).

Tercer. – Presentació i aprovació, si escau, de l‘activitat desenvolupada per la Junta de Govern: (a) Dels comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2020 (s’adjunta Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys tancats a 31 de desembre de 2020 i informe d’auditoria dels mateixos), (b) De la gestió duta a terme per la Junta de Govern durant l’any 2020; (c) Del pressupost econòmic ordinari RAED 2021 (s’adjunta el pressupost esmentat) i proposta de finançament a través d’aportacions dels Acadèmics.

Quart. – Proposta de nomenament, mitjançant votació, dels càrrecs següents:

  1. President del Senat, a proposta de la Junta de Govern elegida en aquesta Junta General: Dr. Francisco Javier Llovera Sáez.
  2. Senadors, a proposta conjunta de la Junta de Govern i del President del Senat:

1.   Dr. Ángel Aguirre Baztán
2.   Dr. Jaume Antich Femenias
3.   Dra. Rosalía Arteaga Serrano
4.   Dr. José Mª Baldasano Recio
5.   Dr. José Mª Bové Montero
6.   Dr. Ignacio Buqueras y Bach
7.   Dr. Jaime de Castro Fernández
8.   Dr. José Mª Simón Tor
9.   Dr. August Corominas Vilardell
10. Dr. Pere Costa Batllori
11. Dr. José M. Costa Torres
12. Dra. Sonia Fernández Vidal
13. Dr. Antoni Gens Solé
14. Dr. Joaquim Gironella Col
15. Dr. Carlos Dante Heredia García
16. Dr. Joan Massons Rabassa
17. Dr. Carlos Mallo Rodríguez
18. Dr. Màrius Petit Guinovart
19. Dr. Antonio Pulido Gutierrez
20. Dr. Santiago Ripol Girona
21. Dr. Santiago Tintoré Ferrer
22. Dr. Daniel Turbón Borrega

Cinquè. – Aprovació, si escau, de l’acta notarial com a actes de la Junta General de 3 de febrer de 2020.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

Nota 1: Atès que l’ordre del dia és extens, es prega puntualitat als Excms. Srs. Acadèmics a l’objecte de finalitzar a una hora prudent.

Nota 2: Els requisits i restriccions vigents en la data de la reunió s’aplicaran en matèria de mesures de protecció individual i salut pública. És obligatori l’ús de la mascareta. La reunió s’ha de celebrar d’acord amb les distàncies de seguretat ordenades per l’autoritat competent. Els assistents rebran tovalloletes i gel hidroalcohòlic.

Nota 3: D’acord amb el que estableix l’article 29 (article 7.1) del Reglament de Règim Intern, la Mesa d’aquesta Junta General Extraordinària estarà presidida pel President en funcions de la RAED que estarà acompanyat pel vicepresident primer en funcions i els dos acadèmics següents, el Dr. Joan Francesc Pont Clemente i el Sr. Santiago Castellá Surribas. A l’objecte de fiscalitzar la regularitat de l’elecció i donar-ne suport, en cas necessari, a la Mesa s’incorporarà en funcions d’interventor l’acadèmic numerari Excm. Sr. D. José María Bové Montero.

Nota 4: Es preveu l’assistència d’un Notari que aixecarà acta de la reunió.

Atentament,

_______________________
Dr. Alfredo Rocafort Nicolau
President en funcions de la RAED

 

1 A la porta d’accés trobaran personal de la RAED que els indicarà el lloc exacte de la reunió. La sala on es durà a terme la reunió és accessible mitjançant rampes, ascensors i escales.

2 Es reprodueix el que disposa l’article 30 (epígraf 7.2) del Reglament de Règim Interior de la RAED: «7.2. Podran exercir el dret de vot en aquesta Junta General […], els acadèmics numeraris i emèrits que així ho desitgin. La votació es durà a terme de forma personal i mitjançant voto expressat nominalment i públicament per cada acadèmic amb dret a voto. El President d’aquesta Junta, o el membre de la mesa en qui aquest delegui, procedirà a la crida dels acadèmics seguint l’ordre de la llista d’assistents amb la finalitat que, individualment, emetin de viva veu el seu vot o manifestin que s’abstenen. El vot haurà de cenyir-se a donar suport a una única candidatura i no pot estar condicionat. En cas de contrariar aquesta última regla, el vot es considerarà nul».

3. Es reprodueix el que disposa l’article 39 (epígrafs 7.3 i 7.4) del Reglament de Règim Interior de la RAED: «7.3. Immediatament a continuació de finalitzar la votació, el President d’aquesta Junta confrontarà el recompte realitzat amb l’efectuat pels interventors de les candidatures, si n’hi hagués. Si són coincidents, proclamarà el resultat d’immediat. En cas d’existir discrepàncies es revisarà la llista de votacions amb la presència dels presidents de les llistes i s’adoptarà la decisió necessària per poder oferir un resultat. 7.4. Essent present un notari, serà l’encarregat de recollir en l’acta de la Junta General Extraordinària el resultat de les votacions i, si escau, les observacions que els interventors i els presidents de llistes creguin convenients fer i siguin procedents. En cas d’absència de notari, signaran l’acta de la Junta General Extraordinària tots els membres de la Mesa i, d’haver participat en la revisió de l’escrutini, els presidents de les llistes que hi hagin participat».

 

Acta 2/20 de 9 de març de 2020 de la Junta General extrordinaria

Comptes anuals i informe d’auditoria RAED 2020

Pressupost econòmic ordinari i proposta aportacions RAED 2021

Acta Notarial de 3 de febrer de 2020

Programa de Govern Candidatura del Dr. Alfredo Rocafort RAED 2021-2026

Excms. Srs. Acadèmics,

És per a nosaltres un honor poder presentar-los una proposta de Programa de Govern per al període 2021-2026. La seva redacció i contingut és el fruit de la feina realitzada per tota la Junta de Govern i per un grup nombrós d’acadèmics. Sense la inestimable ajuda d´aquests no hagués estat possible plasmar aquestes idees i objectius que pretenem dur a terme en els propers anys.

Desitgem que aquests objectius tinguin el més ampli consens possible entre tota la comunitat acadèmica. Per això es remet el Programa de Govern als acadèmics numeraris, emèrits, d’honor, corresponents, electes i supernumeraris perquè tothom pugui opinar, participar i, en definitiva fer seu el pla estratègic que serà desenvolupat pròximament.

Pretenem portar l’Acadèmia a les més altes cotes d’excel·lència tenint sempre present el text de l’article 1r dels estatuts en el qual s’indica que “La Reial Acadèmia Europea de Doctors és una corporació de dret públic de caràcter científic, tècnic i artístic que té per objecte la investigació, l’estudi, el foment i l’extensió de el coneixement en el seu sentit més ampli “. Així mateix, volem també aprofundir en l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, incrementant la seva presència en tot el territori nacional i internacional.

Queda molt per fer. Produiria un efecte sinèrgic i positiu per a la Institució que tota la comunitat unida dirigeixi els seus esforços a aconseguir una Acadèmia millor. L´any 2020 la Corporació va ser millor que la de l´any 2012. Es tracta ara d’aconseguir entre tots que a l’Acadèmia de l’any 2026 ens sentim orgullosos de pertànyer-hi. Una assignatura pendent que hem de superar és la de dotar la Institució d’una estructura financera suficient i que no tingui tanta dependència de les aportacions dels acadèmics.

Per qualsevol comentari que vulguin realitzar a la Junta de Govern, els hi adjuntem el correu electrònic personal del president Dr. Alfredo Rocafort perquè puguin escriure les indicacions que vostès considerin oportunes.

arocafort@rocafortnicolau.com

Aprofitem l’ocasió per saludar-los molt atentament.

Dr. Alfredo Rocafort
President candidat

 

Veure el Programa de Govern Candidatura del Dr. Alfredo Rocafort RAED 2021-2026

Modificació parcial de la convocatòria de la Junta General de 21 de juny de 2021

El notari que va estar present a la Junta General Ordinària de 3 de febrer de 2020 va cometre diversos errors en la redacció de l’acta que ens va enviar. Un cop el notari va esmenar aquests errors i ens va facilitar una còpia corregida de l’acta, vam procedir a remetre-la a tots els acadèmics juntament amb la convocatòria de Junta General Extraordinària i Ordinària.

El 3 de juny de 2021 el notari ens ha enviat una nova còpia corregida amb l’oportuna diligència d’esmena, entenent ara que l’acta que va expedir no podia tenir la condició legal d’acta de la Junta General. Per això, introduïm un nou punt de l’ordre del dia amb la finalitat de sotmetre el seu text a l’aprovació de la Junta General.

Així doncs, es complementa la convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària de 21 de juny de 2021 i, per tant, (i) s’anul·la el text de la “Nota Complementària 2” de la convocatòria, i (ii) s’afegeix el següent punt de l’ordre del dia que es transcriu a continuació, i que s’acompanya de l’acta notarial corregida abans esmentada.

«Cinquè. – Aprovació, si escau, de l’acta notarial com a acta de la Junta General de 3 de febrer de 2020. »

 

Barcelona, 4 de juny de 2021.

Dr. Alfredo Rocafort Nicolau
President en funcions

 

Veure Acta notarial corregida

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies