Acadèmic Supernumerari

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés:  24/05/2011

Discurs d’ingrés: El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el derecho a la libre empresa y la responsabilidad social corporativa.

Discurs de resposta: Dr. Manuel Subirana Cantarell

FORMACIÓ ACADÈMICA UNIVERSITÀRIA:

* Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona amb la qualificació màxima d’excel·lent “cum laude” (1999).

* Obtenció del Grau de Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona amb la qualificació màxima d’excel·lent. (1982)

* Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1978.

Diplomada Tècnic Sanitària en 1970 i Diplomat Especialista Tècnic Sanitari d’Empresa per l’Escola Nacional de Medicina del Treball el desembre de 1976.

PUBLICACIONS:

LLIBRES (Autor)

“Elements jurídics-tècnics per a la prevenció de riscos laborals”. (FTN / Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals). Barcelona 2005.

“La negociació col·lectiva a Espanya: Els acords marc i els convenis col·lectius interprofessionals. La seva incidència en el sistema negoci “. (Atelier) Barcelona 2001.

“Dret Sindical”. (Universitat de Barcelona) Barcelona 2001. Edició revisada.

“Dret Sindical”. (Universitat de Barcelona) Barcelona 2000.

(Co-autor)

“Dret del Treball”. Thomson Reuters Limited. Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra) 2014. 8ª Edició. García Ninet, J.I. (Director). Capítols 14, 20 i 25. ISBN 978-84-9059-474-2.

“Autonomia i Heteronomia en la responsabilitat social de l’empresa” Participació en dos capítols (Editorial Comares) Granada 2012.ISBN: 978-84-9045-007-9. DL: GR.3.330 / 2012.

“Algunes dificultats en l’exercici del dret a la llibertat d’empresa en els àmbits de les relacions laborals, seguretat social, prevenció de riscos laborals i interpretació i aplicació del dret”. Capítol V del llibre “Entorn Legislatiu de l’Empresa. Una visió crítica “(Aranzadi / Thomson Reuters / Foment del Treball Nacional / Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya). Cizur Menor (Navarra) 2011. Pàg. 137 a 174. ISBN. 978-84-9903-821-6. DL: NA 1681/2011.

“Relacions laborals especials i contractes amb particularitats” (Dir. Sempere Navarro i Cardenal Carro) Aranzadi 2011. ISBN 978-84-9903-735-6. (Pág.319 a 348).

“Les Guies Tècniques de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball”. (Comares) 2010.

“Relacions Laborals i Empresa” (Ediciones Gráficas Rey SL). Barcelona 2009.

“Estudis jurídics sobre Operacions de Reestructuració Societària” (Thomson-Aranzadi / Garrigues). Madrid 2008.

“Dret del Treball” (Thomson-Aranzadi). Barcelona 2011 (6 ª edició).

“Estudis sobre el salari”. Obra Homenaje al Prof. Dr. D. Luís Enrique de la Villa. (CEF) Madrid 2005.

“Estudis sobre la nova Llei Concursal” (Garrigues-Marcial Pons) Madrid 2004.

“Aproximació al futur de les relacions laborals al S. XXI” (FTN-CTESC) Barcelona 2003.

“Immigració i cultura” (CCCB) Barcelona 2003.

“Relacions laborals: assignatures pendents” (Pearson-Aedipe-Garrigues) Madrid 2003.

“Manual de Dret Sindical” (Atelier) Barcelona 2007 (2ª edició)

“Com crear ocupació a Espanya: globalització, Unió Monetària Europea i Regionalització”. (FAES) Madrid 2000.

“El repte de la dependència envelleix” (Herder). R. Moragas (dir). Barcelona 1999.

“Responsabilitats i obligacions de Directius i Administradors” (Gestió 2000). Barcelona 1996.

“Transformacions del Dret del Treball: Noves formes d’ocupació i concertació social”. Monografies. (Institut d’Estudis Laborals). Universitat de Barcelona. Barcelona 1991.

“Aplicació pràctica de la normativa laboral”. (Gestió 2000) 2ª Edició Amplada. Barcelona 1990.

“Aplicació pràctica de la normativa laboral”. (Gestió 2000) Barcelona 1989.

“La empresa a la Constitució Espanyola”. (Aranzadi) Pamplona 1989.

Articles:

Articles publicats a la Revista de Foment del Treball Nacional:

“Els recursos preventius a la Llei 54/2003, de 12 de desembre”. Núm.2106. 2004/2. Págs. 46 a 48.
“Marco legal i fiscal d’alts directius: Obligacions i responsabilitats de les altes càrregues en l’exercici de les seves funcions”. Núm. 2102. 2003/2. Págs. 43 a 48.
“25 anys d’associacionisme empresarial i relacions laborals”. Núm. 2100. 2002/4. Págs. 17 a 30.
“Les reformes legislatives i la competitivitat de les empreses”. Núm. 2099. 2002/3. Págs. 42 a 47.
“Seguretat i Salut en el treball i negociació col·lectiva”. Núm. 2097. 2002/1. Págs. 12 a 17
“Les xifres de l’economia i de la societat del segle XX”. Núm. 2092. 2000/4. Pág. 40
“Acord Interconfederal sobre Negociació Col·lectiva”. Núm. 2079. Julio-Setembre 1997. Pàg. 48 a 61.
“La conflictivitat laboral a Espanya”. Núm. 2077. Enero-Marzo 1997. Pàg. 40 i 41.
“La lliure circulació de treballadors en el marc de l’Europa Comunitària”. Núm. 2024. Març 1992. Pàg. 26 i 27.
“Eleccions sindicals”. Núm. Octubre de 1990. Pàg. 44 i 45.
“Ruptura de la concertació social”. Núm. Julio-Agosto 1990. Pàg. 54 i 55.
“La negociació político-col·lectiva”. Núm.1992. Abril 1989. Pàg. 6 a 9.
“El FSE: Un eficaç instrument però descafeinat”. Núm. 1994. Juny 1989. Pàg. 62.
“Paro. La barrera psicològica dels tres milions “. Núm.1979. Febrer de 1988. Pàg. 30 a 32.

“Canvis en la contractació laboral”. Núm. 1971. Maig 1987. Pàg. 34 a 39.

“Noves bases per a un entorn nou. Seguretat i higiene en el treball “. Núm. 1966. Diciembre de 1986. Págs. 14 a 16.

“La reforma de la Formació Professional: assignatura pendent”. Núm. 1958. Març 1986. Págs. 20 a 22.

“El Fons Social Europeu”. Núm. 1954. Novembre 1985. Pàg. 31 a 33.

“Agosto: registre legislatiu”. Núm. 1953. Octubre 1985. Pàg. 43.

“Modalitats de contractació”. Núm. 1952. Septiembre 1985. Pàg. 30 a 35.

“Adamm Schaff y Gramsci”. Núm. 1951. Julio-Agost 1985. Pàg.44

“Del paro i les seves solucions”. Núm. 1950 Junio ​​1985. Pàg.43 i 44.

Articles publicats en altres revistes professionals “Aspectes laborals i de la Seguretat Social de la Remuneració dels Administradors”. Revista Jurídica de Catalunya. Col·lecció RJC. Barcelona 2015. ISBN: 978-84-9099-475-7. Dipòsit Legal NA 2256/2015. Págs. 289 a 294 inclusivament.

El temps de treball: els compromisos assumits per Espanya per la ratificació de diferents convenis de l’OIT i el seu compliment per la llei i els convenis col·lectius estatutaris “. Revista del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Nº 117 de 2015. ISSN Paper 2254-3295. Pág. 213 a 237 inclusivament.

“Anàlisi i comentaris a la Sentència del Tribunal Suprem de 22 de desembre de 2014”. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Nº 40 de 2015. Págs.193-205.

“Nota breve i d’urgència sobre el RDL 16/2013 de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’empleabilitat dels treballadors”. Revista General de Dret del Treball i Seguretat Social nº 36 de 2014. Págs. 1 a 14.

“Superació de la crisi econòmica i mercat de treball: elements dinamitzadors”. Tribuna Plural. La Revista científica de la Reial Acadèmia de Doctors. Monogràfic nº 1. Febrer / 2014. ISSN 2339-997X. Págs. 335 a 367.

“La reforma de la negociació col·lectiva: la pròrroga normativa (ultraactivitat) dels convenis col·lectius. La urgència de solucions pràctiques eficaces “. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Nº 35 de 2013. Págs. 113-140.

“Les primeres orientacions de la doctrina judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de despatxos col·lectius. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social n. ° 34 (juliol) 2013. 24 páginas.

“Despido objectiu per causes econòmiques i qüestions annexes”. Comentari de Sentència de Juzgado Social de Madrid. Aranzadi Social 2013. Nº.4. Págs. 167 a 175.

“La jubilació forçosa”. Revista de Dret del Treball i de la Seguretat Social (Format informàtic a Iustel). Juny de 2012 (núm. 29/30) .9 Pàgines. “Importància del Capital Humà en els processos de reestructuració empresarial” Revista de l’Institut d’Estudis Econòmics. Núm. 3 i 4/2011. ISSN: 0210-9565. Págs. 291-300

“Una nova regulació del salari”. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social (RGDTSS). Iustel.com Nº. 25/2011. “Intermediació laboral i agències de col·locació i recolocació privades amb o sense ànim de lucre”. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social (RGDTSS). Iustel.com Nº. 24/2011. “Revisió legal dels serveis de prevenció”. Revista General de Dret del Treball i de la Seguretat Social (RGDTSS). Iustel.com Nº. 23/2011. 20 páginas.

“Els plans d’Igualtat”. Tribuna Social. Agost-Setembre 2007. “Negociació col·lectiva: acomodació del temps de treball”. (Revista Virtual CTESC, 12.05.2006) “Drets col·lectius, informació i consulta, negociació i acció col·lectives a la Constitució Europea”. Revista del Ministeri de Treball i Afers Socials. (Dret Internacional i Comunitari). Núm. 57. Madrid 2005. Págs. 323 a 336.

“Aproximació breu al contingut de la negociació col·lectiva en matèria de prevenció de riscos laborals”. (Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals / Foment del Treball Nacional) Monogràfic. 93 páginas.

Barcelona, ​​desembre de 2003. “Legitimació de l’Administració General de l’Estat per a l’exercici de l'” acció directa “de controvèrsia d’un conveni d’àmbit autonòmic, si l’autoritat laboral competent no planteja acció de ofici”. (Comentari a la STS de 10 de juny de 2003) Tribuna Social núm. 157. Enero 2004. Pàg. 55 a 60.

¿Hi ha que canviar el nostre model de negociació col·lectiva ?. La realitat dels convenis col·lectius avui des de la perspectiva empresarial i sindical. Quaderns de Dret Judicial. Consell General del Poder Judicial. Núm. III. Dret col·lectiu. Madrid 2003. Págs. 121 a 136.

“Prevenció de riscos laborals i gestió empresarial”. Tribuna Social. Núm. 155. Novembre 2003. Pàg. 36 a 44.

“Anàlisi d’urgència: El projecte preliminar de llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals”. Aprendre. Revista de RR.HH. nº. 3. Octubre 2003. Pàg. 42 a 46.