Honorary Member 

Human Sciences: Dr. in Canon law and civil

Data of Admittance: 12/12/2017

Admission Speech: Laïcitat i Laïcisme en l’Occident Europeu

Reply: Dr. Francesc Torralba Roselló

Va néixer a Barcelona el 29 d’abril de 1937. L’any 1954, un cop acabat el batxillerat en el Col·legi dels Germans Maristes, de Barcelona, entrà en el Seminari Major diocesà de Barcelona, on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Durant els estudis eclesiàstics va obtenir el títol de Mestre.

Va ser ordenat prevere el 17 de setembre de 1961 per l’arquebisbe-bisbe Gregorio Modrego Casaus, a la parròquia de Santa Maria de Cornellà.

Va ser enviat a Roma l’any 1962 per ampliar estudis de dret canònic. A la Universitat Pontifícia Lateranense va obtenir l’any 1967 el grau de doctor in utroque iure amb una tesi doctoral sobre “El derecho de asociación en la Iglesia”.

L’any 1967 va ser nomenat: notari-secretari del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona; membre de l’equip sacerdotal del Guinardó; professor de religió a l’Institut IPSE de Barcelona; consiliari dels Equips de Matrimonis de la Mare de Déu i consiliari diocesà dels Graduats d’Acció Catòlica. L’any 1973 va ser nomenat jutge de la Secció 3ª del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona.

L’any 1979 el cardenal Narcís Jubany el va nomenar vicari general de Barcelona, amb l’encàrrec especial d’assegurar la coordinació de tots els organismes de la Cúria diocesana i posteriorment se li confià també la coordinació dels tres consells diocesans –l’Episcopal, el Presbiteral i el Pastoral- i la presidència de la comissió assessora de nomenaments parroquials.

De 1970 a 1987 ha estat professor de dret canònic a la Facultat de Teologia de Catalunya (i abans de constituir-se, fou professor de la secció de Sant Pacià, de Barcelona, i de Sant Francesc de Borja, de Sant Cugat del Vallès), de l’Institut Teològic Martí Codolar dels Salesians i de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. L’any 1983 fou elegit President de l’Associació Espanyola de Canonistes. Ha donat moltes conferències a Congressos i Jornades de Dret Civil i Dret Canònic. De 1999 a 2004 fou membre del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 1971 fins l’any 1977 va ser vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense i l’any 1977 va passar a ser-ne secretari que va exercir fins l’any 1997 per ser el president d’aquesta Conferència fins a l’any 2004. A la Conferència Episcopal Tarraconense va ser l’encarregat de la pastoral de joventut, de la pastoral de la salut i de les relacions amb els ordes i les congregacions religiosos en l’àmbit de Catalunya.

El 13 de novembre de 1987 el papa Joan Pau II el va nomenar bisbe auxiliar de Barcelona, va rebre l’ordenació episcopal el 27 de desembre del mateix any de mans del Cardenal Narcís Jubany i Arnau, a la Catedral de Barcelona.

El 17 de maig de 1991 el papa Joan Pau II el va nomenar bisbe de Tortosa. Prengué possessió de la diòcesi el 7 de juliol de 1991.

El 20 de febrer de 1997 el papa Joan Pau II el va nomenar arquebisbe metropolità de Tarragona i va prendre possessió d’aquesta seu metropolitana i primada el 13 d’abril del mateix any.

El 15 de juny de 2004 fou nomenat pel papa Joan Pau II arquebisbe de Barcelona i va prendre possessió el 18 de juliol del mateix any. És el primer arquebisbe metropolità de Barcelona, atès que aquesta seu a partir del 15 de juny de 2004 compta amb dos diòcesis sufragànies formant una província eclesiàstica.

El 17 d’octubre de 2007 el papa Benet XVI anuncià el seu nomenament com a cardenal i fou creat cardenal en el Consistori de 24 de novembre de 2007, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, amb el títol de la Basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes, del qual va prendre possessió el 20 de gener de 2008.

A la Conferència Episcopal Espanyola l’any 1990 fou president de la Comissió Episcopal d’Assumptes Jurídics i va ser reelegit successivament per quatre triennis, fins a l’any 2002. Ha estat membre del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent d’aquesta Conferència des de l’any 2005 a l’any 2010. Des de l’any 2010 és President de la Comissió Episcopal de Litúrgia i membre de la Comissió Permanent de la Conferència, continuant en l’actualitat essent membre de la Comissió Permanent. A la Conferència Episcopal Tarraconense és Vicepresident i encarregat de la Pastoral Social en l’àmbit de Catalunya.

És membre del Consell Pontifici per als Laics des de l’any 1996, membre del Consell Pontifici per als Textos Legislatius des de l’any 2002, membre del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica des de l’any 2006 i membre de la Prefectura dels Afers Econòmics de la Santa Seu des de l’any 2009.

És Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya i Gran Canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya, president de la Fundació Escola Cristiana i president de la Fundació de la Junta Constructora de la Sagrada Família. El 30 de març de 2007 rebé el títol de Fill Adoptiu de la ciutat de Tarragona. El dia 8 de setembre de 2008 va rebre el títol de Fill Adoptiu de Banyalbufar (Mallorca). El 9 d’octubre de 2010 va rebre el títol de Fill Adoptiu de Camprodon (Girona). El 7 de gener de 2011 va ser investit Doctor Honoris Causa per la Pontifícia Universitat Catòlica Mater et Magistra, de Santiago de los Caballeros (República Dominicana). El 6 de noviembre de 2012, va ser investit Doctor Honoris Causa per la Pontificia Facultat de Teologia de Varsòvia (Polònia). El 10 de maig de 2011, la Universitat Ramon Llull, de Barcelona, li concedí la Medalla d’Or. El 9 d’abril  de 2013, va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya de mans del President de la Generalitat. El 21 d’octubre de 2013 se li imposa la Gran Creu de Justícia, per l’Estament de Cavallers Nobles del Principar de Catalunya. El 13 de maig de 2014 va ser designat per elecció Acadèmic de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. El 10 de juliol de 2014, rebé la distinció “Honorary Degree” de l’Escola de Negocis i Ciències Socials, de Barcelona.

Ha publicat la tesi doctoral “El derecho de asociación en la Iglesia”, l’any 1973. L’any 1986 va publicar el llibre “Las asociaciones de fieles”, del qual s’han fet cinc edicions en castellà i s’ha publicat en italià, en alemany, en anglès i en polonès. L’any 2010 ha publicat el llibre “Revitalitzar la nostra identitat cristiana”, en català i castellà. L’any 2012 ha publicat un llibre d’assaig: “La Sagrada Família: un diàleg entre fe i cultura” en català, castellà i italià. El mateix any ha publicat el llibre “Una espiritualitat per al cristià d’avui”, en català i castellà. L’any 2013 ha publicat el llibre “Cristians en la societat del diàleg i de la convivència”, en català, en castellà i en italià. L’any 2014 ha publicat el llibre “Gaudí, l’home, l’artista i el cristià”, en català i castellà. Ha publicat més d’un centenar de treballs a les revistes especialitzades i de divulgació sobre qüestions jurídiques, canòniques i pastorals, relatives especialment al matrimoni, a l’organització pastoral de l’Església i a les relacions entre l’Església i l’Estat.

BIBLIOGRAFIA DEL DR. LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH,

CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA

I.- LLIBRES

1.     El derecho de asociación en la Iglesia, Barcelona 1973, 319 pp.

2.     Las asociaciones de fieles, 5ª edición, Barcelona 2004, 207 pp.

3.     Edició italiana: Le associazioni di fedeli, Milano 2006, 220 pp.

4.     Edició anglesa: Associations of Christ’s Faithful, Québec 2008, 174 pp

5.     Edició alemana:Die Vereine von Gläubigen, Paderborn 2008, 170 pp.

6.     Edició polaca: Stowarzyszenia wiernych, Warszavá 2012, 272 pp.

7.     Requisits institucionals del matrimoni cristià, Ed. Claret, Barcelona 2008, 29 pp.

8.     Revitalitzar la nostra identitat cristiana, Ed. Pòrtic / Visions, Barcelona 2010, 234 pp.

9.     Revitalizar nuestra identidad cristiana, Ed. Península, Barcelona 2010, 246 pp.

10.  Las asociaciones de fieles en la vida de la Iglesia, México 2010, 47 pp.

11.  La Sagrada Família: un diàleg entre fe i cultura, Ed. Arquebisbat de Barcelona 2012, 302 pp.

12.  Edició castellana: La Sagrada Familia, un dialogo entre la fe y cultura, Ed. Arzobispado de Barcelona, Barcelona 2012, 308 pp.

13.  Edició italiana: La sagrada Familia, un dialogo tra fede e cultura, Ed. Vaticana, Vaticano 2012, 211 pp.

14.  Una espiritualitat per al cristià d’avui, Barcelona 2012, 254 pp.

15.  Una espiritualidad para el cristiano de hoy, Barcelona 2012, 202 pp.

16.  Cristiani nella società della convivenza,  Ed. Vaticana 2013, 229 pp. En preparació l’edició catalana i castellana.

17.   Edició catalana: Cristians en la societat del diàleg i de la convivència, Ed. Libreria Editrice Vaticana i Romana, Madrid 2013, 255 pp.

18.  Edició castellana: Cristianos en la sociedad del diálogo y de la convivencia, Ed. Libreria Editrice Vaticana i Romana, Madrid 2013, 255 pp.

19.  Gaudí, el hombre, el artista y el cristiano, Madrid, Ciudad Nueva 2014, 143 pp.

20.  Gaudí, l’home, l’artista i el cristià, Barcelona, Claret 2014, 109 pp.

II.- CARTES PASTORALS, CONFERÈNCIES, PONÈNCIES I ARTICLES

1.     Legislación canónica sobre sepultura de cristianos no católicos en cementerios  católicos, “Revista Española de Derecho Canónico” 26 (1970) 629-644.

2.     Reflexiones ecuménicas en torno a la legislación española que regula el matrimonio civil, “Revista General de Legislación y Jurisprudencia” 61 (1970) 279-292.

3.     Los equipos sacerdotales de base territorial. Aspectos jurídicos “de iure condendo”, “Revista Española de Derecho Canónico” 27 (1971) 503-519.

4.     Els Consells Presbiterals: Visió Jurídica, “Presbyterium. Quaderns de Pastoral”, nº 1415 (1971) 412-420.

5.     Aspectos ecuménicos de la pastoral del sacramento del matrimonio; “Diálogo Ecuménico”, nº 30 (1973) 155-178.

6.     Problemática pastoral que presenta el matrimonio civil, “Phase” 15 (1975) 137-143.

7.     ¿Mayores facilidades para contraer matrimonio civil?,” Cuadernos de Orientación Familiar”, 54 (1974) 19-29.

8.     La causa de separación conyugal por adscripción a una “secta acatólica” después del Concilio Vaticano II, “Revista Española de Derecho Canónico” 31 (1975) 159-180.

9.     Consejos Presbiterales y Pastorales Diocesanos en España. Balance de la situación, “Estudios Eclesiásticos” 51 (1976) 147-182.

10.   Las Conferencias Episcopales provinciales y regionales, “Salmanticensis” 23 (1976) 635-649.

11.  Actitudes pastorales de la Iglesia ante el hecho del divorcio, “Cuadernos de Orientación Familiar” 67 (1977) 67-87.

12.  El alcoholismo como causa de nulidad de matrimonio y separación conyugal, a “Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para profesionales del Foro”, Salamanca 1977, 313-354.

13.  Consejo Presbiteral y asambleas diocesanas de presbíteros, a “Curia Episcopal: reforma y actualización”, Salamanca 1979, 133-172.

14.  Los laicos en oficios eclesiásticos y ministerios instituidos, a “lnstituciones Canónicas y Reordenación Jurídica”, Salamanca 1979, 153-198.

15.  El futur de les causes matrimonials, “Quaderns de Pastoral” (1979) 25-36.

16.   La autoridad eclesiástica competente para regular asociaciones supradiocesanas, a “Les Droits Fondamentaux du Chrétien dans l’Église et dans la Société”, Fribourg 1981, 595-610.

17.  La parròquia segons el projecte del nou Codi de Dret Canònic, “Quaderns de Pastoral” (1980) 64-81.

18.  El Colegio de Consultores en el nuevo Código, “Revista Española de Derecho Canónico” 39 (1983) 291-305.

19.  El Colegio de Consultores, nueva institución diocesana, “Revista Catalana de Teologia” 10 (1985) 155-176.

20.  L’Església particular en el nou Codi, “Qüestions de Vida Cristiana”, nº 126 (1985) 17-44.

21.  Consejos presbiterales y colegio de consultores, a “Derecho Particular de la Iglesia en España”, Salamanca 1986, 27-66.

22.  Asociaciones públicas y privadas de laicos, “Ius Canonicum” 26 (1986) 139-183.

23.  El derecho fundamental de la persona humana y del fiel a asociarse, a “Asociaciones canónicas de fieles”, Salamanca 1987, 65-95.

24.  Principios informadores de las relaciones Iglesia-Estado, a “Acuerdos Iglesia-Estado Español en el último decenio”, Barcelona 1987, 9-44.

25.  Naturaleza teológico-canónica de la Iglesia particular, “Estudios Canónicos”, Salamanca 1988, 265-294.

26.  Los movimientos y asociaciones de fieles y la Iglesia particular, a “El laicado en la Iglesia”, Salamanca 1988, 123-142.

27.  La Eucaristía, manifestación principal de la Iglesia. Referencia a la Iglesia particular, “Phase” 29 (1989) 105-121.

28.  Reflexiones sobre potestad administrativa y pastoral matrimonial, a “El matrimonio, cuestiones de derecho administrativo-canónico”, Salamanca 1989, 13-21.

29.  La actividad jurídica de la Conferencia Episcopal, “Ius Canonicum” 32 (1992) 83-96.

30.  Eclesialidad del Derecho procesal, a “Cuestiones básicas de derecho procesal canónico”, Salamanca 1992, 269-284.

31.  Les associacions ecumèniques en la “Christifideles laici”, a “Miscel·lània en honor del Cardenal Narcís Jubany i Arnau”, Barcelona 1992, 423-428.

32.  Naturaleza teológico-canónica de la Capellanía de prisiones, a “Secretariado de Pastoral Penitenciaria”, Madrid 1993, 9-29.

33.  ¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la Iglesia?, a “Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro XI”, Salamanca 1994, 485-495.

34.  Las asociaciones de fieles, a “Actas del 1er Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico”, Valparaíso 1994, 83-110.

35.  Libertad religiosa y actividad de culto, a “La libertad religiosa”, México 1996, 305-335.

36.   El Concili Provincial Tarraconense i els sacerdots, “Butlletí de l’Arquebisbat de Tarragona” (1995) 1-16.

37.  Naturalesa del Concili Provincial Tarraconense, “Revista Catalana de Teologia” 20 (1995) 217-229.

38.  La sinodalidad en la comunión y misión eclesial: aportaciones del Código, a “XV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas”, Salamanca 1997, 9-31.

39.  El Concilio Provincial Tarraconense: una aplicación del Código, a “Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro XIV”, Salamanca 1998, 297-314.

40.  Carta pastoral “Trabajemos con alegría en la viña del Señor”, de 8 de setembre de 1998. Edició catalana i castellana, 42 pp.

41.  Joan Pau II i la col·legialitat episcopal, “Temes d’avui. Revista de Teologia i Pastoral” (1999) 3-25.

42.  Cridats i invitats a participar en el treball d’evangelització. Conferència als responsables d’Acció Catòlica en el Dia de l’Apostolat Seglar i de l’Acció Catòlica. Tarragona, 18 de maig de 1999.

43.  Carta pastoral “Echad las redes”, de 25 de setembre de 1999. Edició catalana i castellana.

44.  Participación del laico en la misión de la Iglesia, a “XIX Jornadas de la Asociación Española de Canonistas”, Salamanca 2000, 13-40.

45.  Reorganización diocesana ante la escasez de clero, a “XXI Jornadas de la Asociación Española de Canonistas”, Salamanca 2002, 11-42.

46.  Santificar-se en el món, conferència amb motiu de la Beatificació de Francesc Castelló Aleu, publicada a “Francesc Castelló, màrtir de la fe”, Lleida 2001, 53-69

47.  Reorganització diocesana davant la disminució de preveres, “Quaderns de Pastoral” nº 180 (2001) 47-71.

48.  Els moviments, eines de diàleg Església-Societat, a “Església i societat en diàleg” (Lleida 2001) 439-447.

49.  La Junta Jurídica de Asuntos Jurídicos, a “La Curia Diocesana: la función consultiva” (Salamanca 2002) 211-226.

50.  Carta pastoral Enviados para dar fruto, 23 de setembre de 2002, edició catalana i castellana, 71 pp.

51.  Les Confraries al servei de l’evangelització. Identitat: comunió i missió, a I Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya, Tarragona 2003, 38 pp.

52.  Carta pastoral Las vocaciones sacerdotales, gozo de la Iglesia, de 8 de setembre de 2003, edició catalana i castellana, 35 pp.

53.  Las Iglesias y las comunidades religiosas en la futura Constitución europea, a “Iglesia, Estado y sociedad internacional”, llibre homenatge a D. José Giménez y Martínez de Carvajal, Universidad San Pablo – CEU, Madrid 2003, pp. 635-655.

54.  La família, transmissora de valors, Conferència a Sant Miquel del Plà, 30 de març de 2004.

55.  El derecho de asociación en la Iglesia, ponència a les XII Jornades de Direito Canónico, Fátima, 19-21 abril 2004, a “As Associaço es na Igreja”, Lisboa 2005, 9-31.

56.  Criterios de eclesialidad para las asociaciones de fieles, ponència a les XII Jornades de Direito Canónico, Fátima, 19-21 abril 2004 a “As Associaço es na Igreja”, Lisboa 2005, 33-57.

57.  Presència evangelitzadora dels cristians en una societat globalitzada i pluricultural, en el I Congrés de E-Cristians de Catalunya, Barcelona, 19 de novembre de 2004.

58.  L’ensenyament com element integrador de la societat catalana, conferència al Col·legi de Llicenciats, Barcelona, 17 de maig de 2005.

59.  Los Acuerdos Iglesia-Estado Español de 1979. Balance y perspectivas de futuro, a Almogaren, nº 36, junio de 2005, 377-395.

60.  La santidad, vocación de los laicos. Conferència en el curs “Para comenzar una Causa de Canonización”, organitzat per l’Oficina de la Conferència Episcopal Espanyola per les Causes dels Sants. Conferència publicada a les Actes del curs, Madrid 2006, 23-43.

61.  La presència de l’Església en la societat, conferència a la Tribuna Barcelona. Barcelona, 4 de juliol de 2005.

62.  Valors i educació, conferència a Barcelona, 3 de novembre de 2005

63.  Educació en valors. Una escola cristiana acollidora i oberta a tothom, conferència a Mataró, 4 de maig de 2006.

64.  Carta Pastoral Enviats per donar fruit, edició catalana i castellana Barcelona 2006, 38 pp.

65.  Pregó de les LII Festes Sexennals de Morella, Morella, 15 d’agost 2006.

66.  Les Confraries de Setmana Santa al servei del culte i de la caritat, conferència en el III Congrés de Confraries, Congregacions i Germandats de Setmana Santa de Catalunya, a Barcelona, 9-11 de febrer 2007.

67.  Com viure la fe en un món secularitzat, conferència a la tribuna del Foro de la Nueva Economía, Barcelona, 21 de febrer de 2007.

68.  Viure l’Eucaristia, viure la vida cristiana, conferència quaresmal a la parròquia de la Puríssima Concepció, Barcelona, 11 de març de 2007.

69.  És urgent la presència dels catòlics en la vida pública, conferència en la II Convenció de Catòlics i Vida Pública, Barcelona, 4 de maig de 2007

70.  Viure el misteri, viure la vida cristiana, a Temes d’avui, nº 25, juliol-setembre 2007, 32-45

71.  Las cofradías de Semana Santa al Servicio del culto y de la caridad, Barcelona 2007, 21 pp.

72.  Les confraries de Setmana Santa al servei del culte i de la caritat, Quaderns de Pastoral, nº 205, abril – juny 2007, 123-144.

73.  El testimonio martirial de la Iglesia de Barcelona, conferència a “Hispania Martyr”, Barcelona, 27 de maig de 2007.

74.  El matrimoni i la família cristiana, un ideal per als joves, conferència a Barcelona, 2 de juliol de 2007.

75.  Carta Pastoral Les vocacions sacerdotals, do de Déu, edició catalana i castellana (Barcelona 2007) 36 pp.

76.  La presencia pública de la Iglesia en la sociedad de hoy. Conferència al Club Siglo XXI de Madrid, Madrid, 17 d’abril de 2008.

77.  La presència dels cristians en la societat, conferència en el Círcol de Reus, Reus, 28 d’abril de 2008.

78.  La vida de unión con Dios en la vocación y misión del fiel laico, conferència en el I Congrés Internacional organitzat pel Moviment “Christifideles Laici”, Barcelona, 2 maig 2008.

79.  La missió de l’Església al costat de les persones discapacitades, conferència a l’Hospitalitat de Lourdes, Lourdes 1 de juliol de 2008.

80.  Xenofobia y filoxenia, la acogida del extranjero”, intervenció en la Trobada de la Comunitat de Sant Egidi, Xipre 2008.

81.     El Derecho en la Iglesia de comunión, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidiócesis de Guadalajara (México).

82.     Naturaleza teológico-canónica de la Iglesia particular, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidióc. de Guadalajara (México).

83.     El Consejo Presbiteral y el Colegio de Consultores, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidióc. de Guadalajara (México).

84. La parroquia, comunidad cristiana, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidióc. de Guadalajara (México).

85. Las asociaciones de fieles. Movimientos y nuevas comunidades, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidióc. de Guadalajara (México).

86. Requisitos para que el matrimonio sea una íntima comunidad de vida y de amor, conferència a la XVI Jornada de Estudio-Convivencia 17-19 septiembre 2008. Archidióc. de Guadalajara (México).

87. Las cofradías, casa y escuela de comunión y de misión, conferència a Sevilla,

30 0ctubre 2008.

88. Dimensión pública de la religión, conferència a les XVI Jornadas Pensamiento y Sociedad, Burgos, 10 novembre 2008.

89. Carta Pastoral Treball pastoral amb il.lusió i confianza, edició catalana i castellana (Barcelona 2008) 13 pp.

90. Carta Pastoral Anuncieu a tothom l’Evangeli, edició catalana i castellana (Barcelona 2009) 33 pp.

91. Convivere in un mondo al plurale, Intervenció en la Trobada interreligiosa organitzada per la Comunitat de Sant’Egidi, Cracòvia, 5-9 setembre 2009.

92. Las asociaciones de fieles en la vida de la Iglesia, conferència en el VIII Simposi Internacional de l’Institut Martín de Azpilicueta. Universidad de Navarra, Pamplona, 4 de novembre de 2009, publicat a “Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles”, Pamplona 2011, 33-58.

93. Las asociaciones de fieles en la vida de la Iglesia. Plec a la revista Vida Nueva n. 2.687, Madrid 2009.

94. Exhortació Pastoral Pastors segons el cor de Déu, amb motiu del Dia del Seminari; edició catalana i castellana, Barcelona 2010.

95. Dimensión pública de la religión, a “Laicidad, laicismo y libertad religiosa”, Burgos 2010, 13-33

96. Un mundo dividido y enfrentado; el Señor llama a Pedro, a Santiago … y funda la Iglesia; llamados a hacer comunidad, a caminar juntos y a evangelizar hasta los confines de nuestra sociedad – Santiago de Compostela, 7 d’agost de 2010. Amb motiu de la Peregrinació i Trobada de joves en el marc de l’Any Sant Compostel·là 2010.

97. Razones para la presencia pública de la Iglesia: el discurso ético sobre economía y política de “Caritas in veritate”, ponència a les XI Jornadas de Teología del Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Compostela, 7 de setembre de 2010

98. Ètica de la globalització, comunicació a la Trobada Internacional per la Pau, organitzada per la Comunitat de Sant’Egidi i l’Arquebisbat de Barcelona, Barcelona, 4 d’octubre de 2010.

99. La libertad religiosa. Relaciones Iglesia-Estado, conferència pronunciada a la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) el 20 d’octubre de 2010, a clausura de les VII Jornades de Teologia “Fe y política”, a Estudios Eclesiásticos 86 (2011) 413-438.

100. La presencia pública de la Iglesia en la sociedad, lectio de recepció del doctorat honoris causa per la Pontificia Universidad Católica “Madre y Maestra”, Santiago de los Caballeros (República Dominicana), 7 de gener de 2011.

101. Le associazioni di fedeli e la missione della Chiesa, Lugano (Suïssa), maig de 2011. Facultat de Teologia.

102. Le associazioni ecumeniche, Lugano (Suïssa), maig de 2011. Facultat de Teologia.

103. Incardinazione dei sacerdoti, Lugano (Suïssa), maig de 2011. Facultat de Teologia.

104.  Carta pastoral “Nova evangelització i solidaritat”, Barcelona, 24 de

setembre de 2011 (edició catalana i castellana) 47 pp.

105. L’esperienza di Barcellona. Testimonianze, insegnamenti, prospettive per il futuro, conferència a Milà en el Fondo Famiglia Lavoro, 12 de febrer de 2011, publicació del Fondo, Milà 2011, 33-53 – Convegno in occasione della Giornata della Solidarietà 2011

106. Les confraries al servei de l’evangelització, conferència al Vè Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa, Mataró, 26 de febrer de 2011.

107. El cristià en la societat actual, conferència quaresmal a la parròquia de Sant Pere del Masnou, arxiprestat de La Cisa, 23 de març de 2011.

108. La relació entre Déu i l’home com a centre del missatge papal. Article a la “Revista Catalana de Teologia”, n. 36/2 (2011).

109. La Basílica de la Sagrada Família, realitat i símbol de la Nova Evangelització, conferència pronunciada al Curs d’Estiu de la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, 8 de juliol de 2011.

110. Ricchezza e fragilità della famiglia : religioni a confronto, intervenció a la Trobada Internacional per la Pau, organitzat per la Comunitat de Sant’Egidi, Munich, 12 de setembre de 2011.

111. La “Verbum Domini”, un obsequio de Benedicto XVI , conferència a New York, 28 de setembre de 2011.

112. La Nueva Evangelización, conferència a New York, 29 de setembre de 2011.

113. La Palabra de Dios, la Liturgia y el Arte:inspiración de Gaudí en la Sagrada Familia, conferència a New York, 29 de setembre de 2011.

114. La Basílica de la Sagrada Família, icona de la Nova Evangelització, conferència a l’Acadèmia Catòlica de Sabadell, 17 d’octubre de 2011.

115. El arte al servicio del “ars celebrandi”: el templo de la Sagrada Familia, conferència a les Jornades Nacionals de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola, a l’Aula Magna del Seminari de Barcelona, Barcelona, 27 d’octubre de 2011.

116. La Basílica de la Sagrada Família, icona de la Nova Evangelització, conferència en el 25è. Aniversari de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, 27 d’octubre de 2011.

117. La Basílica de la Sagrada Familia, icona de la Nueva Evangelización, conferència a la Basílica parroquial de la Purísima Concepción de Barcelona, 26 de febrer de 2012.

118. La Nova Evangelització a Mataró, conferència quaresmal, Mataró, 27 de febrer de 2012.

119. Barcelona, la Misión  Metrópolis y el Atrio de los Gentiles, conferència en el Col·loqui sobre la Nueva Evangelización, Revista Palabra, Madrid, 12 d’abril de 2012, publicada a Quaderns de Pastoral, n. 225, 57-71.

120. La Basílica de la Sagrada Familia, icono de la Nueva Evangelización, conferència a les Jornades de Vicaris de Pastoral, Barcelona, 4 de maig de 2012.

121. La Basílica de la Sagrada Família, un do per a Barcelona, conferència cloenda del curs 2011-2012 de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, 5 de juny de 2012.

122. La Sagrada Familia de Gaudí como creación artística y espacio para la

Fe, conferència en el Curso de Verano de Aguadulce (Almería), 4 de juliol de 2012.

123. Nueva evangelización. Misión Metrópolis. Atrio de los Gentiles y Basílica de la Sagrada Familia, conferència a AEDOS, Madrid, 16 de juliol de 2012, publicat a Documents d’Església, n. 1015, 1 de novembre de 2012, 608 – 616.

124. Què aporta l’Acció Catòlica a les parròquies. Article a la revista “Quaderns de Pastoral”. Barcelona, n. 226, abril – junio 2012, 85 – 99.

125. El patrimoni artístic religiós i l’evangelització. Article a la revista “Taüll”. Barcelona, setembre de 2012.

126. Carta pastoral Homes i dones de fe, Barcelona 11 d’octubre de 2012 (edició catalana i castellana), 39 pp. Publicada al Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona, 30 de setembre de 2012, 463-485 i a Documents d’Església, nº 1021, 1 de febrer de 2013, 74-85.

127. Veu Asociación (Derecho de), a Otaduy-Viana-Sedano, Diccionario General de Derecho Canónico, vol. I, Pamplona 2012, pp. 509-513.

128. Veu Colegio de Consultores, a Otaduy-Viana-Sedano, Diccionario General de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 2012, pp. 229-233.

129. La presencia de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad, lectio de recepció del doctorat honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Varsòvia (Polònia), 6 de novembre de 2012, publicada a Warszawskie Studia Teologiczne, XXV (2012) 17-24 (en polonés) i 25-32 (en castellà).

130. Urgencias y propuestas de evangelización, conferència en el IV Simposio Nueva Evangelización, Madrid, 1 de desembre de 2012, editada en IV Simposio ITVR, Una evangelización nueva para la transmisión de la fe, Madrid 2013, 91-104.

131. Reflexiones sobre las relaciones actuales Iglesia-Estado en el 1700 aniversario del Edicto de Milán, confèrencia a les XXXIII Jornadas de Actualidad Canónica, de la Asociación Española de Canonistas, 5 d’abril de 2013.

132. La función de la catedral en el Año de la Fe. Su contribución en la nueva evangelización, conferència al Congrés Internacional “De Fortis a Magna”, 500 años de historia, Catedral de Salamanca, Salamanca 25 d’abril de 2013.

133. Urgencias y propuestas de evangelización, a Una evangelización para la transmisión de la fe, IV Simposi ITVR, Madrid 2013, 91-118.

134. Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, Carta Pastoral, de 24 de setembre de 2013 (edició catalana i castellana).

135. Escogidos/das por el Señor para ser catequistas, catequesi als catequistes espanyols amb motiu del pelegrinatge a Roma per l’Any de la Fe, 28 d’octubre de 2013. Publicació catalana a Catequesi n. 232, 21-33.

136. Il martirio, una realtà dell’oggi, comunicació a l’Encontre Internacional de Pregària per la Pau, Roma, 29 setembre-1 octubre 2013.

137. Las comunicaciones sociales al servicio de la evangelización, conferència a l’Encontre de la Comissió per a les Comunicacions Socials de la CCEE, Barcelona, 8 de novembre de 2013.

138. Comunicació en el “Mobile World Congress” sobre l’aportació a la pastoral diocesana a Internet, Barcelona, 25 de febrer de 2014.

139. Pregó de la Setmana Santa, de la ciutat de Reus, Reus, 11 d’abril de 2014.

140. La joia d’anunciar l’Evangeli de la família, conferència en l’encontre de Matrimonis de la Mare de Déu, de Catalunya i Menorca, Barcelona, 10 de maig de 2014.

141. Antoni Gaudí, precursor del Concili Vaticà II, conferència a la Catedral de Palma de Mallorca, en el cicle del Centenari de Campins-Gaudí, Palma, 28 de maig de 2014.

142. Intuizioni del Concilio Vaticano II e problemi di oggi nel rapporto fra Chiesa e comunità politica, en el Convegno “Chiesa e comunità politica a cinquant’anni dal Concilio”, Università Sapienza, 16 de maig de 2014.

143. Presentació de l’Arquebisbe Desmond Tutu, en la concessió del Premi Internacional de Catalunya, Barcelona, 4 de juny de 2014.

144. Impressions de l’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes, de 4-19 d’octubre de 2014, Conferència als sacerdots de la Diòcesi de Sant Feliu, 11 de novembre de 2014.

145. Contenidos del Sínodo de la Familia, conferència als Diaques Permanents d’Espanya, Barcelona, 5 de desembre de 2014.

Barcelona, 5 de desembre de 2014