Acadèmic Numerari 

Ciencies de la Salut Dr. en Medicina

Data d’ingrés:  12/12/1974

Medalla: Nº 42